Email: Viola

Subject: Ubiezpeczenia

Message: Dzień dobry, jestesmy obcokrajowcami z mężem, pracujemy w Łodzi na umowie zlecenia, czy możemy skorzystać usługami lekarza w przychodniach i czy mame jakies skladki oplacone do NFZ, lub co mozemy sobie zrobic ze by smie mieli ubezpeczenia?

Wyjaśniam, co następuje:
Z przekazanych informacji wynika, że:

  • są Państwo obcokrajowcami,

  • posiadają Państwo miejsce zamieszkania w Polsce,

  • są Państwo zatrudnieni na umowę zlecenie.

Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm)– ubezpieczonymi są osoby nieposiadające obywatelstwa państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej, które przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy w celu wykonywania pracy, zezwolenia na pobyt czasowy z wyłączeniem zezwolenia udzielonego na podstawie art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach, zezwolenia na pobyt stały, zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego Unii Europejskiej, zgody na pobyt ze względów humanitarnych, zgody na pobyt tolerowany.

Natomiast zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt 1, lit. e), obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają osoby spełniające warunki do objęcia ubezpieczeniami społecznymi, które są m.in. osobami wykonującymi pracę na podstawie umowy agencyjnej lub umowy zlecenia albo innej umowy o świadczenie usług, do której stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące zlecenia.

Obowiązek ubezpieczenia zdrowotnego uważa się za spełniony po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby podlegającej temu obowiązkowi zgodnie z przepisami oraz opłaceniu składki w terminie i na zasadach określonych w ustawie.

Osoba podlegająca obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego uzyskuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej po zgłoszeniu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Zgodnie z art. 85, ust 4 ww. ustawy za osobę wykonującą pracę na podstawie umowy zlecenia, umowy agencyjnej lub innej umowy o świadczenie usług składkę jako płatnik oblicza, pobiera z dochodu ubezpieczonego i odprowadza zamawiający, tj. pracodawca.

Jeżeli zatem jesteście Państwo pracownikami w rozumieniu ww. przepisów, mogą Państwo korzystać z usług medycznym w ramach powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Natomiast:

  • kopie dokumentów potwierdzających zgłoszenie Państwa do ubezpieczenia oraz

  • 2informacje na temat odprowadzanych składek na ubezpieczenie zdrowotne,

mogą Państwo uzyskać od swojego pracodawcy lub w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

Stan na: 14 września 2015 r.