Email: Paweł

Subject: Ubezpieczenie doktorantów

Message: Dzień dobry, jestem obecnie ubezpieczony przez uczelnię jako uczestnik studiów doktoranckich. Studia kończę końcem września. Chciałbym dowiedzieć się, kiedy po zakończeniu studiów doktoranckich wygasa moje prawo do świadczeń.

Zgodnie z art. 67, ust. 5, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm), prawo do świadczeń opieki zdrowotnej dla osób, które ukończyły szkołę wyższą - wygasa po upływie 4 miesięcy od ukończenia studiów lub studiów doktoranckich albo skreślenia z listy studentów lub uczestników studiów doktoranckich.

Stan na : 14 września 2015 r.