Email: Diana

Subject: Ubepzieczenie w Polsce

Message: Nawiązując do mojego wcześniejszego zapytania dot. mojego ubezpieczenia w Polsce informuję że nie uzyskam formularza serii E121, ponieważ nie jestem ubezpieczona w Niemczech. Moje pytanie brzmi czy mogę zostać zgłoszona do ubezpieczenia zdrowotnego przez bank, który wypłaca mi świadczenia na mój pisemny wniosek.


Art. 75 ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015.581 j.t. ze zm.) stanowi, że w przypadku dokonywania wypłaty emerytury lub renty z innego państwa członkowskiego, zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego następuje do 15. dnia miesiąca  następującego po miesiącu, w którym bank otrzymał od oddziału wojewódzkiego Funduszu informację potwierdzającą podleganie danej osoby ubezpieczeniu zdrowotnemu w Rzeczypospolitej Polskiej z tytułu pobierania polskiej emerytury lub renty.


Ustawa nie wskazuje możliwości samodzielnego zgłaszania się do ubezpieczenia osób, pobierających świadczenia przyznane na podstawie przepisów innych państw członkowskich.


W związku z powyższym, jeżeli nie pobiera Pani polskiej emerytury lub renty, jak również nie jest Pani ubezpieczona w Niemczech ani w innym kraju UE/EFTA, powinna Pani uzyskać w kraju zamieszkania (np.  w Polsce) tytuł do ubezpieczenia zdrowotnego, np. w związku z zatrudnieniem.


Istnieje również możliwość zawarcia z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego i samodzielne opłacenie składki zdrowotnej.

Stan na 21 września 2015 r.