Email: Dom Pomocy Społecznej

Subject: Ubezpieczenie niepełnoletniego podopiecznego DPS

Message: Kto powinien zgłosić do ubezpieczenia niepełnoletniego mieszkańca DPS, który nie posiada żadnych dochodów i ma ustanowionego opiekuna prawnego (obca osoba). Czy jest możliwe zgłoszenie przez opiekuna prawnego takiej osoby jako członka rodziny (ZCNA)?

Zgodnie z art. 5, pkt. 3a) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. 2015.581 j.t. ze zm.), członkami rodziny  mogą być następujące osoby:

  • dziecko własne,

  • dziecko małżonka,

  • dziecko przysposobione,

  • wnuka albo

  • dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo

  • dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka,

do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie – do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi – bez ograniczenia wieku.

Natomiast, zgodnie z art. 66, ust. 1, pkt 18) ustawy, obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają m.in. dzieci przebywające w domach pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. W takim przypadku, zgodnie z art.75, ust. ust. 4 ustawy, osoby takie zgłaszają do ubezpieczenia zdrowotnego domy pomocy społecznej.

W związku z powyższym, jeżeli niepełnoletni mieszkaniec DPS, który nie posiada żadnych dochodów, spełnia ww. definicję członka rodziny, powinien zostać zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny.


Jeżeli nie jest możliwe zgłoszenie go do ubezpieczenia jako członka rodziny, wówczas zgłoszenia powinien dokonać Dom Pomocy Społecznej.

Stan na 21 września 2015 r.