Drukuj

Email: Monika04

Subject: ubezpieczenie zdrowotne

Message: Witam , mam pytanie. mam 27lat , jestem zameldowana pod tym samym adresem co matka, która pracuje na umowę o pracę. Jednak adres na pobyt tymczasowy ma inny i pracę w innym mieście. Moje pytanie czy matka mogłaby dopisać mnie do swojego ubezpieczenia?

Zgodnie z art. 5 pkt 3a) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm.) za członka rodziny  uważa się następujące osoby:

dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.

Zatem, w związku z ukończeniem 26 roku życia może Pani zostać zgłoszona do ubezpieczenia mamy, jedynie w sytuacji, gdy posiada Pani orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi.


W innym przypadku konieczne jest uzyskanie własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.