Subject: zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego, zapewnienie choremu bezpłatnej opieki zdrowotnej

Message: Witam serdecznie, W jaki sposób można zgłosić osobę nie pracującą do ubezpieczenia zdrowotnego jeżeli osoba ta jest chora psychicznie i nie chce podjąć leczenia dobrowolnie , nie chce również zarejestrować się jako osoba bezrobotna. Sytuacja ta dotyczy osoby dorosłej powyżej 26 roku życia. Czy są jakieś wyjątkowe sytuacje, w których taką osobę można zgłosić jako członka rodziny osoby ubezpieczonej u siostry podlegającej ubezpieczeniu lub u rodziców, którzy są emerytami. W jaki sposób zapewnić ww osobie możliwość korzystania z bezpłatnej opieki zdrowotnej

Zgodnie z art. 5 pkt 3a) i b) ustawy z dnia z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 j.t. ze zm.) za członka rodziny  uważa się następujące osoby:

 1. dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli uczy się dalej w szkole, zakładzie kształcenia nauczycieli, uczelni lub jednostce naukowej prowadzącej studia doktoranckie - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku.
 2. małżonka,Zatem osoba, która ukończyła 26 roku życia może zostać zgłoszona do ubezpieczenia rodzica jedynie w sytuacji gdy posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi.
  Dodatkowo, jeżeli pozostaje w związku małżeńskim, do ubezpieczenia może zgłosić ubezpieczony małżonek.

W innym przypadku konieczne jest uzyskanie własnego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Można go uzyskać m.in. poprzez zatrudnienie, rejestrację w PUP i uzyskanie statusu osoby bezrobotnej.

Istnieje również możliwość zawarcia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego z Narodowym Funduszem Zdrowia. W tym celu należy zgłosić się osobiście do Oddziału NFZ właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej.

Jeżeli z ważnych powodów nie jest możliwe zawarcie przedmiotowej umowy osobiście, można upoważnić inną osobę dorosłą do przeprowadzenia wszelkich czynności związanych z zawarciem umowy dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego.

Osoba taka zgłasza się do Oddziału Funduszu ze stosownym upoważnieniem oraz ważnym dokumentem tożsamości.

W celu zawarcia umowy należy również dostarczyć dokument wskazujący datę utraty ubezpieczenia, tj. np.: świadectwo pracy, kopię przyjętego przez ZUS dokumentu ZUS ZCNA wskazującego datę wyrejestrowania z tytułu członka rodziny, kopię umowy zlecenia, z której wynika na jaki okres była zawarta, decyzję PUP o utracie statusu osoby bezrobotnej, dokument wskazujący zawieszenie lub zakończenie pozarolniczej działalności gospodarczej, …

Należy pamiętać, że w przypadku zawierania z Narodowym Funduszem Zdrowia umowy dobrowolnego ubezpieczenia zastosowanie ma art. 68, ust. 10 ww. ustawy, który mówi, że przy obliczaniu opłaty do okresu, w którym osoba ubezpieczająca się dobrowolnie nie była ubezpieczona, dolicza się okres niepodlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu na podstawie dotychczasowych przepisów.

Jeżeli osoba nie była ubezpieczona przez okres powyżej 3 (trzech) miesięcy, objęcie ubezpieczeniem dobrowolnym uzależnione jest od wniesienia opłaty dodatkowej. Wysokość tej opłaty zależy od czasu, w którym nie była objęta ubezpieczeniem zdrowotnym. Jeżeli przerwa w ubezpieczeniu zdrowotnym i opłacaniu składek wynosiła nieprzerwanie:

 • od 3 miesięcy do roku - opłata wynosi 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
 • powyżej roku do 2 - opłata wynosi 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
 • powyżej 2 lat do 5 lat - opłata wynosi 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
 • powyżej 5 lat do 10 lat - opłata wynosi 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.
 • powyżej 10 lat - opłata wynosi 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki.

Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do Zarządzenia Nr 52/2013/DSS z dnia 19 września 2013 r. Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia istnieje możliwość złożenia wniosku do Dyrektora Oddziału Wojewódzkiego NFZ o odstąpienie od pobrania opłaty za przerwę w ubezpieczeniu. W takim przypadku, w siedzibie Oddziału NFZ należy wypełnić wniosek na wystandaryzowanym druku, zgodnym z ww. Załącznikiem Nr 5 (dostępny w siedzibie NFZ). Uzasadnienie wniosku o odstąpienia od opłaty, w szczególności powinno zawierać informacje nt.:

 1. sytuacji materialnej,
 2. warunków rodzinnych,
 3. sytuacji zdrowotnej oraz
 4. innych okoliczności wskazujących na trudną sytuację życiową oraz ;

2) dołączone dokumenty potwierdzające ww. informacje.Ponadto, osoby znajdujące się w trudnej sytuacji osobistej i materialnej mogą zgłosić się do właściwego ze względu na miejsce zamieszkania Ośrodka Pomocy Społecznej w celu uzyskania informacji nt. możliwości pomocy oraz ewentualnego objęcia prawem do świadczeń opieki zdrowotnej  na podstawie decyzji , o której mowa w art. 54 ww. ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej.