Email: Monika

Subject: Ubezpieczenie

Message: Czy istnieje mozliwosc zgloszenia czlonka rodziny z data wstecz jesli czlonek rodziny nigdy wczesniej nie byl zgloszony do ubezpieczenia osoby jako czlonek rodziny ???

Kto może być ubezpieczony jako członek rodziny?

Członkiem rodziny jest:

  • dziecko własne; dziecko małżonka; dziecko przysposobione; wnuk albo dziecko, dla którego ustanowiono opiekę w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka - do ukończenia przez nie 18-go roku życia, a jeżeli uczy się dalej -
    do ukończenia 26. roku życia; natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wiek
  • małżonek;
  • wstępny pozostający z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.


W odniesieniu do członka rodziny zgłoszenia dokonuje główny ubezpieczony u płatnika składek ze wskazaniem prawidłowej, wstecznej daty utraty i ponownego uzyskania uprawnień, np.:
pracownik – do pracodawcy;
zleceniobiorca – do zleceniodawcy;
emeryt/rencista – do ZUS lub KRUS;
osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – do ZUS;
osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – do ośrodka pomocy społecznej;
osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych –
do wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – do ZUS;
osoba bezrobotna – do Urzędu Pracy;
rolnik wraz z domownikami – do KRUS;
osoba ubezpieczająca się dobrowolnie – w NFZ.

W razie pytań prosimy o kontakt: (42) 275 41 65; (42) 275 41 59