Drukuj

Email: Monika

Subject: Ubezpieczenie

Message: Czy istnieje mozliwosc zgloszenia czlonka rodziny z data wstecz jesli czlonek rodziny nigdy wczesniej nie byl zgloszony do ubezpieczenia osoby jako czlonek rodziny ???

Kto może być ubezpieczony jako członek rodziny?

Członkiem rodziny jest:


W odniesieniu do członka rodziny zgłoszenia dokonuje główny ubezpieczony u płatnika składek ze wskazaniem prawidłowej, wstecznej daty utraty i ponownego uzyskania uprawnień, np.:
pracownik – do pracodawcy;
zleceniobiorca – do zleceniodawcy;
emeryt/rencista – do ZUS lub KRUS;
osoba pobierająca zasiłek przedemerytalny lub świadczenie przedemerytalne – do ZUS;
osoba pobierająca zasiłek stały z pomocy społecznej – do ośrodka pomocy społecznej;
osoba pobierająca świadczenie pielęgnacyjne lub dodatek do zasiłku rodzinnego
z tytułu samotnego wychowania dziecka i utraty prawa do zasiłku dla bezrobotnych –
do wójta, burmistrza, prezydenta miasta;
osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą – do ZUS;
osoba bezrobotna – do Urzędu Pracy;
rolnik wraz z domownikami – do KRUS;
osoba ubezpieczająca się dobrowolnie – w NFZ.

W razie pytań prosimy o kontakt: (42) 275 41 65; (42) 275 41 59