Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.

W związku z wejściem w życie z dniem 30 marca 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami  państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 937 j.t. z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o szczególnych uprawnieniach w zakresie ochrony zdrowia nadanych osobom posiadającym status weterana poszkodowanego w rozumieniu art. 5 ust 1 wymienionej ustawy.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1203) wprowadziła w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z  póź. zm.) zmiany polegające m.in. na przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom poszkodowanym.

Od 30 marca 2012 r. w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weterani poszkodowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej. O powyższym stanowią wchodzące w życie 30 marca 2012 r. przepisy zawarte w art. 24b i 24c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Weteranów poszkodowanych korzystających z wyżej wymienionych świadczeń nie należy zatem wpisywać na listy oczekujących.

Ze względu na pojawiające się skargi niektórych pacjentów, przypominamy wszystkim świadczeniodawcom, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 j.t. z późn. zm - w sposób szczególny określa uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej między innymi:

  • inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów;

  • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zgodnie z postanowieniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania wsparcia w postaci pomocy w wyegzekwowaniu uprawnień przysługujących osobom poszkodowanym w zakresie świadczeń zdrowotnych - osoby posiadające aktualną „legitymację osoby poszkodowanej poza granicami państwa” mogą uzyskać pomoc przy rozwiązywaniu problemów z uzyskaniem należnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W tym celu prosimy o zwracanie się do nas telefonicznie lub pisemnie – dane do tego zawarte są w zakładce „KONTAKT

Jednocześnie przypominamy wszystkim zakładom opieki zdrowotnej, że uprawniony żołnierz lub pracownik wojska, który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia (Art. 47b - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Wzór dokumentu został określony rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 9 listopada 2007 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia przysługujące osobie poszkodowanej podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa (Dz.U. z 2007 r. Nr 216 poz. 1608).