w zakresie realizacji uprawnień wynikających ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

  

Uprzejmie informujemy, że ustawa o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw zmienia m.in. przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz.1510 t.j. z późń. zm.).

 

Jednym z najważniejszych postanowień nowelizacji jest przyznanie działaczom opozycji antykomunistycznej i osobom represjonowanym z powodów politycznych prawa do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz z usług farmaceutyczny udzielanych w aptekach (art. 47c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych), a także prawa do korzystania z ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych bez skierowania lekarza ubezpieczenia zdrowotnego (art. 57 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Analogiczne prawa mają już inwalidzi wojskowi, inwalidzi wojenni i kombatanci.

 

Może się jednak zdarzyć, że w dniu zgłoszenia się Pacjenta udzielenie świadczenia z różnych powodów nie będzie możliwe. W takiej sytuacji Pacjentowi wyznaczony zostanie inny termin, przy czym oczekiwanie na wizytę u specjalisty nie może przekroczyć 7 dni roboczych od dnia zgłoszenia.

 

Żeby skorzystać z przysługujących uprawnień trzeba będzie okazać legitymację działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych w aptece lub podczas rejestrowania się na wizytę do lekarza.

 

Legitymację wydaje na wniosek osoby zainteresowanej Urząd do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Podstawa prawna:
ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2017 r., poz. 1386, art. 5).

 

Uprawnienia obowiązują od 31 sierpnia 2017 r.

 

Wzór legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Legitymacja w układzie poziomym, w postaci karty o wymiarach 85 mm x 54 mm, o krawędziach zaokrąglonych, wykonana z tworzywa sztucznego.

 

Awers legitymacji

Awers wzoru legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Rewers legitymacji

Rewers wzoru legitymacji działacza opozycji antykomunistycznej lub osoby represjonowanej z powodów politycznych

 

Stan na dzień: 1 lipca 2019 r.

Źródło: Wydział Służb Mundurowych

 

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 18 maja 2014 r. zmieniają się zasady udzielania świadczeń opieki zdrowotnej osobom posiadającym szczególne uprawnienia w tym zakresie.

W szczególności świadczenia ambulatoryjnej opieki specjalistycznej i świadczenia szpitalne powinny być udzielone tym osobom w dniu zgłoszenia.

W związku z wejściem w życie z dniem 30 marca 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami  państwa (Dz.U. z 2018 r., poz. 937 j.t. z późn. zm.) Narodowy Fundusz Zdrowia informuje o szczególnych uprawnieniach w zakresie ochrony zdrowia nadanych osobom posiadającym status weterana poszkodowanego w rozumieniu art. 5 ust 1 wymienionej ustawy.

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 125, poz. 1203) wprowadziła w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z  póź. zm.) zmiany polegające m.in. na przyznaniu dodatkowych uprawnień weteranom poszkodowanym.

Od 30 marca 2012 r. w zakresie leczenia urazów i chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa weterani poszkodowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalach i ze świadczeń specjalistycznych w ambulatoryjnej opiece zdrowotnej oraz innych stacjonarnych i całodobowych świadczeń opieki zdrowotnej. O powyższym stanowią wchodzące w życie 30 marca 2012 r. przepisy zawarte w art. 24b i 24c ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Weteranów poszkodowanych korzystających z wyżej wymienionych świadczeń nie należy zatem wpisywać na listy oczekujących.

Ze względu na pojawiające się skargi niektórych pacjentów, przypominamy wszystkim świadczeniodawcom, że ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1285 z późn. zm.) - w sposób szczególny określa uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej między innymi:

  • inwalidów wojennych i wojskowych oraz kombatantów;

  • uprawnionych żołnierzy lub pracowników, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Zgodnie z postanowieniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie udzielania wsparcia w postaci pomocy w wyegzekwowaniu uprawnień przysługujących osobom poszkodowanym w zakresie świadczeń zdrowotnych - osoby posiadające aktualną „legitymację osoby poszkodowanej poza granicami państwa” mogą uzyskać pomoc przy rozwiązywaniu problemów z uzyskaniem należnych świadczeń opieki zdrowotnej zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.).

W tym celu prosimy o zwracanie się do nas telefonicznie lub pisemnie – dane do tego zawarte są w zakładce „KONTAKT

Jednocześnie przypominamy wszystkim zakładom opieki zdrowotnej, że uprawniony żołnierz lub pracownik wojska, który doznał urazu lub zachorował podczas wykonywania zadań służbowych poza granicami państwa ma prawo do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej, na podstawie dokumentu potwierdzającego przysługujące mu uprawnienia (Art. 47b - ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

 

Wzór dokumentu został określony rozporządzeniach:

  • Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 2021 roku w sprawie dokumentu potwierdzającego uprawnienia do korzystania ze świadczeń opieki zdrowotnej przysługujących uprawnionemu żołnierzowi lub pracownikowi i weteranowi poszkodowanemu (Dz.U. z 2021 r. poz. 778).
  • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie wzoru zaświadczenia, wzoru legitymacji weterana-funkcjonariusza albo weterana poszkodowanego-funkcjonariusza z dnia 29 marca 2012 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1594).

Stan na dzień: 14 września 2022 r.

Źródło: Wydział Ds. Służb  Mundurowych