Podstawowe informacje o EKUZ

Uzyskanie EKUZ

Okres ważności EKUZ

 

{xtypo_rounded2} Podstawowe informacje o EKUZ{/xtypo_rounded2}

Zgodnie z Decyzją Komisji Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr 1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta EKUZ wydana przed rozpoczęciem stosowania rozporządzeń (WE) Nr 883/04 i (WE) 987/09 zachowuje ważność do chwili upływu podanej na nie daty ważności.

kartaubezpiecz

Powyższe, nie ma zastosowania w przypadku gdy osoba utraciła tytuł do ubezpieczenia w NFZ - w takim przypadku posługiwanie się kartą EKUZ jest nieuprawnione i będzie skutkować dochodzeniem roszczeń z tytuł poniesionych przez NFZ kosztów udzielonych świadczeń zdrowotnych (art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.).
Od 1 maja 2010 r. w związku ze zmianą przepisów w zakresie koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, dla osób które posiadają formularz E-106, E-109 lub E-121 lub odpowiadający im dokument przenośny S1  wystawiony przez Oddział Wojewódzki (OW) NFZ, oraz członków ich rodzin, kartę EKUZ będzie wystawiał OW NFZ, który wystawił formularz.  W przypadku gdy członek rodziny zamieszkuje w innym państwie członkowskim UE i nie jest zgłoszony do ubezpieczenia w NFZ, kartę EKUZ można wydać tylko jeśli osoby te mają zarejestrowany dokument uprawniający (E-106, E-109, E-121 lub odpowiadającym im dokument przenośny S1).
Karta EKUZ wydana osobom, które mają zarejestrowany formularz E-106, E-109, E-121 lub odpowiadający im dokument przenośny S1 w innym państwie członkowskim, uprawnia do rzeczowych świadczeń zdrowotnych podczas pobytów turystycznych poza państwem członkowskim zamieszkania i państwem właściwym.
Zgodnie z Decyzją Komisją Administracyjnej ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. dotyczącej Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu. 
Karty EKUZ nie można używać, gdy celem pobytu jest uzyskanie leczenia.
Karta EKUZ jest osobistą kartą wystawioną na nazwisko jej posiadacza. Okres ważności ustala każdorazowo instytucja ją wydająca, biorąc przewidywany czas trwania uprawnień.
UWAGA! EKUZ nie jest dowodem ubezpieczenia w Narodowym Funduszu Zdrowia uprawniającym do świadczeń zdrowotnych na terytorium Polski. Oznacza to, że osoba ubezpieczona w NFZ może posługiwać się EKUZ wyłącznie w  innych państwach członkowskich.

 

Jakie dane znajdują się na Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego?

 

Na EKUZ znajdują się następujące informacje:

 • imię; 
 • nazwisko; 
 • data urodzenia; 
 • PESEL; 
 • numer identyfikacyjny instytucji, która wydała Kartę; 
 • numer identyfikacyjny Karty; 
 • data ważności Karty.

Są to jedyne dane zawarte na Karcie. Każde państwo członkowskie wydaje Kartę we własnym języku urzędowym, zawierającą ten sam zestaw danych.

 

 
{xtypo_button1} Powrót {/xtypo_button1}

 

 

{xtypo_rounded2} Uzyskanie karty EKUZ{/xtypo_rounded2}

 

Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego mogą uzyskać osoby ubezpieczone w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ EKUZ wydawane są w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim, Sieradzu i Skierniewicach.

W celu uzyskania EKUZ należy przedstawić: wniosek o wydanie EKUZ, upoważnienie do złożenia wniosku w imieniu wnioskującego o EKUZ, dokument potwierdzający ubezpieczenie zdrowotne oraz dokument tożsamości.

 

Dokumentami potwierdzającymi ubezpieczenie zdrowotne są:

 

w przypadku pracownika:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa lub

raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie - ZUS RMUA;

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne (w przypadku nowo zatrudnionego pracownika druk potwierdzający zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego - ZUS ZUA).

Uwaga:

w przypadku osoby rozwiązującej stosunek pracy należy przedstawić świadectwo pracy;

w przypadku pracownika, któremu udzielono urlopu bezpłatnego należy okazać zaświadczenie od pracodawcy z informacją o dacie rozpoczęcia urlopu;

w przypadku osoby prowadzącej własną działalność gospodarczą dowód opłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne.


w przypadku osoby bezrobotnej:

zaświadczenia z Urzędu Pracy.

Uwaga:

w przypadku osoby wyrejestrowanej z Urzędu Pracy - zaświadczenie określające datę wyrejestrowania z ubezpieczenia zdrowotnego.


w przypadku osoby pobierającej świadczenia emerytalne:

legitymacja emeryta.


w przypadku osoby pobierającej świadczenia rentowe:

decyzja potwierdzająca przyznanie renty;

legitymacja rencisty.


w przypadku osoby pobierającej świadczenia przedemerytalne:

decyzja potwierdzająca przyznanie świadczenia przedemerytalnego;

dokument określający numer świadczenia przedemerytalnego.

 

w przypadku osoby ubezpieczonej w KRUS:

dowód wpłaty składki na KRUS.


w przypadku małżonka zgłoszonego do ubezpieczenia zdrowotnego jako członka rodziny:

dokument potwierdzający zgłoszenie jako członek rodziny (ZUS ZCZA)

oraz jeden z poniższych dokumentów dotyczących głównej osoby ubezpieczonej:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa lub

raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie (ZUS RMUA);

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.


dziecko zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego jako członek rodziny:

dokument potwierdzający zgłoszenie jako członek rodziny (ZUS ZCZA);

legitymacja szkolna lub studencka (aktualnie podstemplowana);

w przypadku wyjazdu na zagraniczną uczelnię w ramach programu np. Erasmus, Sokrates - zaświadczenie potwierdzające okres kontynuowania nauki zagranicą

oraz jeden z poniższych dokumentów dotyczących głównej osoby ubezpieczonej:

aktualnie podstemplowana legitymacja ubezpieczeniowa;

raport z bieżącego miesiąca dotyczący odprowadzenia składek na ubezpieczenie (ZUS RMUA);

zaświadczenie dotyczące odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne.

 

{xtypo_button1} Powrót {/xtypo_button1}  

 

{xtypo_rounded2} Okres ważności EKUZ{/xtypo_rounded2}

Okres ważności karty wydawanej przez NFZ zróżnicowany jest w zależności od tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego osoby wnioskującej, kategorii uprawnień wynikającej z przepisów o koordynacji oraz celu wyjazdu.
Jednocześnie informujemy, że NFZ uprawniony jest do odzyskania od osoby fizycznej wszelkich kosztów leczenia, które uzyskała posługując się wydaną przez Fundusz kartą w momencie gdy utraciła prawo do świadczeń w okresie jej ważności (art. 49 ust. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych - Dz. U. Nr 164 poz. 1027 z póź. zm.).

 
Informacja w sprawie utraty uprawnień do świadczeń opieki zdrowotnej dla posiadaczy EKUZ
 

Różnice w okresach na które wydawane są karty EKUZ, wynikają z Decyzji Komisji Administracyjnej Wspólnot Europejskich ds. Koordynacji Systemów Zabezpieczenia Społecznego nr S1 z dnia 12 czerwca 2009 r. Art. 3 Decyzji stanowi, iż okres ważności kart jest określony przez instytucję wydającą kartę, a  pkt. 4 Preambuły decyzji stanowi, iż instytucje Państwa członkowskiego powinny określić termin ważności kart europejskich, które wydają. W szczególności termin ważności karty winien uwzględnić przewidywany czas obowiązywania uprawnień głównego ubezpieczonego.

 

Uwaga!
Zgodnie z Zarządzeniem Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia nr 35/2010/DSS z dnia 3 sierpnia 2010 r. w sprawie okresu ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym informujemy, iż do dnia 31.12.2010 r. okres ważności Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego wydawanej na pobyt czasowy w związku z wyjazdem turystycznym wynosi 3 miesiące. Okres ważności karty liczony jest od dnia złożenia wniosku  o wydanie EKUZ. Powyższe dotyczy:

 • pracowników, 
 • osób prowadzących działalność na własny rachunek, 
 • osób mających podpisana umowę o dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne w NFZ, 
 • członków rodziny ubezpieczonego zgłoszonych do ubezpieczenia zdrowotnego, 
 • członków rodziny osoby uprawnionej do świadczeń zdrowotnych na podstawie przepisów o koordynacji, którzy posiadają prawo do świadczeń na terenie RP na podstawie zarejestrowanych formularzy E-109 i E-121, 
 • nieubezpieczonych kobiet w okresie ciąży lub porodu, posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, 
 • nieubezpieczonych osób posiadających obywatelstwo polskie i miejsce zamieszkania na terytorium RP, które nie ukończyły 18 roku życia.

Przykładowe okresy ważności karty w zależności od celu wyjazdu:

 

Wyjazd turystyczny

 • osoby pobierające rentę socjalną

2 miesiące liczone od ostatniej, wymaganej i odprowadzonej składki na ubezpieczenie zdrowotne
lub
od dnia zgłoszenia do ubezpieczenia w przypadku osób nowozatrudnionych / rozpoczynających działalność

 • osoby pobierające emeryturę

5 lat licząc od miesiąca, w którym został złożony Wniosek o wydanie EKUZ

 • osoby pobierające rentę

na okres przyznanego świadczenia licząc od miesiąca, w którym został złożony Wniosek o wydanie EKUZ  (w przypadku rent okresowych)
maksymalnie 5 lat licząc od miesiąca, w którym został złożony Wniosek o wydanie EKUZ (w przypadku rent stałych)

 • osoby pobierające świadczenie przedemerytalne

6 miesięcy licząc od miesiąca, w którym został złożony Wniosek o wydanie EKUZ

 • osoby bezrobotne

30 dni licząc od daty wystawienia zaświadczenia z Urzędu Pracy 

 

uczniowie uczęszczający do szkoły na terytorium innego państwa członkowskiego, a mieszkający w Polsce oraz osoby, udające się do innego państwa członkowskiego w celu odbycia tam studiów (np. program Erasmus, Socrates)
w oparciu o zaświadczenie z uczelni / szkoły:
jeżeli wskazany został dokładnie czas trwania semestru lub roku akademickiego, wtedy na podany okres, nie dłużej jednak niż na 12 miesięcy
jeżeli czas trwania semestru / roku akademickiego nie został dokładnie określony, to w każdym przypadku na okres zgodny z datami rozpoczęcia i zakończenia najbliższego semestru (letniego / zimowego) obowiązującego w polskich szkołach / uczelniach
w przypadku, gdy główny ubezpieczony jest bezrobotny / podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu tylko na wskazany okres 1 semestru

UWAGA! Zaświadczenie lub legitymacja studencka wydana przez uczelnię powinna zawierać:

 • pełną nazwę uczelni lub szkoły z dokładnym adresem i danymi kontaktowymi, 
 • imię, nazwisko i datę urodzenia ucznia lub studenta, 
 • podpis osoby upoważnionej przez daną uczelnię lub szkołę do wystawienia zaświadczenia lub legitymacji studenckiej na wymienionym dokumencie, 
 • dokładny dzień rozpoczęcia semestru lub roku akademickiego oraz dzień zakończenia danego semestru lub roku akademickiego, w trakcie którego osoba wnioskująca o EKUZ będzie posiadała status ucznia, studenta danej szkoły lub uczelni.

UWAGA! Informujemy, że zgodnie z obowiązującą procedurą wydawania Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego, wyjazd na uczelnie w charakterze wolnego słuchacza lub podjęcie nauki  w szkole językowej nie uprawnia do otrzymania statusu studenta w rozumieniu przepisów o koordynacji.

UWAGA! Jeżeli student jest pracownikiem lub osobą prowadzącą działalność na własny rachunek i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu zdrowotnemu w NFZ otrzyma EKUZ zgodnie z ogólnymi zasadami dotyczącymi wydawania EKUZ dla pracowników i osób prowadzących działalność na własny rachunek.

 

Delegowanie do pracy w państwach UE
na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1
(dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)

 

Delegowanie do pracy w państwach EFTA
na okres wskazany na formularzu E-101/E-102
(dokument ten wydaje ZUS)

UWAGA! Formularze E-101/A1 nie są wydawane na rzecz polskich pracowników wysłanych do  pracy w innym państwie członkowskim UE lub EFTA przez Oddziały Wojewódzkie NFZ. W związku z tym, wszelkie pytania dotyczące sposobu uzyskiwania tych zaświadczeń prosimy kierować do ZUS.

 

Poszukiwanie pracy w państwie członkowskim UE
na okres wskazany w dokumencie przenośnym U2

(dokument ten wydaje Urząd Pracy)

 

Poszukiwanie pracy w państwie członkowskim EFTA
na okres wskazany na formularzu E-303

(dokument ten wydaje Urząd Pracy)

 

Wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach EFTA
na okres 6 miesięcy
liczonych od dnia wystawienia oświadczenia pracodawcy, w którym zobowiązuje się do wystąpienia o E-101 w razie zaistnienia zdarzenia o charakterze wypadku przy pracy

Oświadczenie pracodawcy transportu międzynarodowego wnioskującego o kartę EKUZ dla pracowników oddelegowanych do pracy do krajów EFTA

Wzór upoważnienia do złożenia wniosku o EKUZ przez osobę trzecią

 

Wykonywanie pracy w charakterze pracownika transportu międzynarodowego w państwach UE
na okres wskazany na dokumencie przenośnym A1

(dokument ten lub inny tymczasowo go zastępujący wydaje ZUS)

 

UWAGA! Z dniem 1 maja 2010 r. pracownicy transportu międzynarodowego nie stanowią odrębnej grupy w ramach koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na fakt, iż zostali oni włączeniu do grupy pracowników delegowanych - w celu uzyskania karty EKUZ w związku z wyjazdem do pracy niezbędne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ustawodawstwo właściwe - A1 (E-101).

 

{xtypo_button1} Powrót {/xtypo_button1}