Od 7 grudnia 2013r. w ŁOW NFZ wydawane są dane dostępowe do kont w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta dla dzieci! Do tej pory osoby dorosłe mogły założyć konto jedynie dla siebie teraz będą mogły mieć wgląd w historię leczenia swoich dzieci. Również swoje konta mogą zakładać już 16-latkowie - na podstawie dowodu lub paszportu.


Dane dostępowe do ZIP dla dziecka zostaną wydane tylko tej osobie, która zgłosiła dziecko do ubezpieczenia zdrowotnego, a fakt ten jest potwierdzony (widoczny) w Centralnym Wykazie Ubezpieczonych (CWU).

Tą osobą jest najczęściej matka dziecka lub jego ojciec. Jednak w zależności od sytuacji, dziecko może być zgłoszone do ubezpieczenia także przez babcię, dziadka, współmałżonka rodzica dziecka lub opiekuna prawnego w ramach rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka.

Opiekun prawny działający w imieniu osób małoletnich (przez osobę małoletnia rozumie się osobę poniżej 18. roku życia), osób ubezwłasnowolnionych częściowo albo ubezwłasnowolnionych całkowicie powinien dysponować oryginałem dokumentu potwierdzającym prawo do działania w imieniu tych osób, a w szczególności :

  • odpisem prawomocnego orzeczenia sądu ustanawiającego opiekę dla małoletniego /ubezwłasnowolnionego lub,
  • odpisem zaświadczenia o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora, uprawnionego do reprezentowania osoby ubezwłasnowolnionej.

Uprawniony opiekun przed złożeniem wniosku powinien posiadać aktywne konto w ZIP.

Przy odbiorze danych dostępowych do konta małoletniego lub osoby ubezwłasnowolnionej przez opiekuna prawnego jego konto zostanie powiązane z kontem małoletniego (zwanym „subkontem”). Do jednego subkonta może zostać przypisanych wielu uprawnionych opiekunów prawnych (np. obydwoje rodziców).

Dostęp do subkonta jest aktywowany bez zbędnej zwłoki.

Wydanie danych dostępowych do subkonta nie jest możliwe z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Odbiór danych przez opiekuna prawnego może nastąpić tylko osobiście w OW NFZ.

Do subkonta opiekun prawny loguje się poprzez podane numeru login subkonta oraz numeru login i hasła do swojego konta.

Dostęp do subkonta jest automatycznie blokowany, gdy małoletni skończy 18 lat lub gdy wygaśnie tytuł prawny do sprawowania opieki. Odblokowanie takiego konta możliwe jest przez właściciela dotychczasowego subkonta (po uzyskaniu przez niego pełnoletności) lub przez jego pełnomocnika.

Stan na 15.10.2018 r.