Zamówienie nie podlega pod przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z późń. zm.)

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania o udzielenie zamówienia na dostawę zasilacza awaryjnego UPS.

 

 1. Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź; tel. 042 275 40 44, fax 042 275 40 88.
 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej sztuki bezprzerwowego zasilacza awaryjnego UPS z zestawem baterii
  o parametrach nie gorszych niż przedstawione poniżej, przewidzianego do zasilania pomieszczeń serwerowni ŁOW NFZ: 
   

  Lp.

  Opis i wartość parametru wymagalnego

  1

  Moc 60 kVA/48kW

  2

  Czas podtrzymania min.15 min

  3

  Żywotność baterii min. 10 lat (wg. EURO BAT)

  4

  Wysokość stojaka mieszczącego baterie nie może przekraczać 1350 mm

  5

  Technologia  true on-line o podwójnej konwersji

  w standardzie VFI-SS-111 (IEC62040-3)             

  6

  Zapewniona możliwość pracy równoległej do 6 szt. urządzeń UPS

  7

  Napięcie wejściowe 3x400 V + N

  8

  Zakres napięcia wejściowego ± 20%

  9

  Współczynnik mocy wejściowej 0,99

  10

  Zniekształcenia prądu wejściowego THDi < 3%

  11

  Prostownik  IGBT                  

  12

  Napięcie wyjściowe 3x380/400/415V+N ±1%

  13

  Tolerancja częstotliwości wyjściowej ± 0,1 % przy pracy z sieci
  ± 0,01 % przy pracy z baterii

  14

  Stabilność napięcia wyjściowego statyczna ± 1%          

  15

  THDu przy obciążeniu liniowym i nieliniowym (zgodne z EN62040-3) 1%przy obciążeniu liniowym/<6% przy obciążeniu nieliniowym

  16

  Przeciążalność  150% / 1min,       125% / 10min

  17

  Wyjściowy wsp. Mocy 0,8

  18

  Graficzny wyświetlacz ciekłokrystaliczny LCD – pełna diagnostyka UPS                           

  19

  Interfejs do współpracy z agregatem prądotwórczym, wspólne zarządzanie pracą i monitoring z poziomu UPS

  20

  Zaawansowany system ładownia i kontroli baterii                                                                

  21

  Redundantne baterie (dwie niezależne gałęzie/ dwa układy ładujące)

  22

  Możliwość wymiany baterii podczas pracy UPS-a (Hot Swap)                                             

  23

  Łatwość w przemieszczaniu: zainstalowane kółka ułatwiają wykonywanie przeglądów
  i napraw

  24

  Poziom hałasu <62dBA

  25

  Wymiary urządzenia max. (szer.x głęb.x wys.) mm 450 x 800 x 1400

  26

  Komunikacja RS232/485/RS232 / karta sieciowa LAN + gniazda na opcjonalne karty

  27

  Adapter SNMP

  28

  Karta przekaźnikowa – 3 wejściowe styki bezpotencjałowe i 2 wyjściowe styki (2A 250V)

  29

  Wbudowany By-Pass elektroniczny i ręczny

  30

  Zdalny Panel Monitoringu

  31

  Zewnętrzny By-Pass serwisowy

  32

  Przystosowany do pracy równoległej bez koniecznoiści instalowania w przyszłości dodatkowych urządzeń i kart

  33

  Zdalny Wyłącznik Bezpieczeństwa

  34

  Spełnienie norm bezpieczeństwa (EN) IEC60950-1 / (EN) IEC62040-1-1 / EN 50272-2 / EN 50171 / (EN) IEC60896-1 i 2 / (EN) IEC60529

  35

  Spełnienie standardu budowy urządzenia IEC 62040-3 (VFI-SS-111)

  36

  Spełnienie norm Elektromagnetycznych

   (EMI) (EN) IEC 62040-2 (2-ga edycja)  / EN 50091-2 class A

  37

  Okres gwarancji na urządzenie min. 24 miesiące

  38

  Okres gwarancji na dostarczone baterie min. 10 lat (zamawiający zapewnia że temperatura w pomieszczeniu, w którym będą znajdowały się baterie nie przekroczy temperatury 25 st. C.)

  39

  Czas reakcji serwisowej max. 24 godziny


 3. Termin i miejsce wykonania zamówienia:
  a) termin realizacji przedmiotu zamówienia do 14 maja 2008r. 
  b) miejsce dostawy: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90 - 032 Łódź.
 4. Termin płatności:
  Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie uregulowane w terminie 21 dni od daty przyjęcia przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury za odebrany przedmiot zamówienia. Warunkiem odebrania faktury przez Zamawiającego jest sporządzenie i podpisanie przez obie strony protokołu odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
 5. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
  Oferty będą oceniane wg kryterium ceny – 100%.
 6. Miejsce i termin składania ofert:
  Oferty należy składać w terminie do dnia 07 maja 2008r. do godz. 12:00 w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia przy ul. Kopcińskiego 58 w Łodzi, Dział Inwestycji, Obsługi Technicznej i Zamówień Publicznych, pokój nr 16.  

Łódź, dn. 30 kwietnia 2008r.

Dyrektor Łódzkiego OW NFZ

Paweł Paczkowski