Podstawą do uzyskania dofinansowanego przedmiotu ortopedycznego lub środka pomocniczego jest zlecenie na zaopatrzenie w wyrób medyczny będący przedmiotem ortopedycznym lub środkiem pomocniczym. W razie jakichkolwiek wątpliwości pracownik NFZ ma prawo zweryfi kować dane przedstawione w zleceniu. Zlecenie może być dostarczone do ŁOW NFZ osobiście przez pacjenta, inną osobę w jego imieniu lub drogą pocztową.

Wystawione zlecenie musi zostać potwierdzone przez oddział wojewódzki NFZ, do którego został zgłoszony pacjent.

Zlecenia wystawione osobom zameldowanym na terenie województwa łódzkiego można potwierdzić w punktach potwierdzania zleceń ŁOW NFZ: w Łodzi, Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim.

 

Uwaga!

Od 1 lipca 2014 r. będą obowiązywać nowe wzory zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. z 2013 r. poz 1678). 

Potwierdzenie uprawnienia do zaopatrzenia wyrobem medycznym dokonane przed 1 lipca 2014 r. w przypadku: 

  • wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie zachowuje ważność do dnia 31 grudnia 2014 r.;
  • wyrobów medycznych innych niż comiesięczne zachowuje ważność do dnia 31 lipca 2014 r.

Comiesięczne zaopatrzenie w środki pomocnicze

Podstawą do zaopatrzenia w:

  • zestawy infuzyjne do osobistych pomp insulinowych,
  • pieluchy anatomiczne, pieluchomajtki,
  • sprzęt stomijny,
  • cewniki, worki do zbiórki moczu,

jest prawidłowo wypełniona „Część A” zlecenia na zaopatrzenie w środki pomocnicze przysługujące comiesięcznie wraz z ważną, wystawioną i potwierdzoną przez oddział wojewódzki NFZ, „Częścią B” tego zlecenia.

„Część B” zlecenia wystawiana jest przez oddział wojewódzki NFZ na podstawie „Części A” pierwszego zlecenia na wyrób medyczny przysługujący comiesięcznie, maksymalnie na okres 12 miesięcy, lub na okres określony w dokumencie potwierdzającym uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wystawiane przez zlecającego „Części A” zleceń, w okresie ważności „Części B”, nie wymagają potwierdzenia przez oddział Funduszu.

Realizacja zlecenia następuje u świadczeniodawcy, który ma zawartą umowę z NFZ. Informacja
o miejscach realizacji znajduje się na stronach internetowych i w siedzibach oddziałów wojewódzkich Funduszu.

Świadczeniodawca realizujący zlecenie powinien odnotować w karcie (lub w „Części B” zlecenia) jego realizację, wpisując słownie miesiąc, którego dotyczy zaopatrzenie, a na zleceniu – datę otrzymania przez pacjenta zaopatrzenia w comiesięczne wyroby medyczne.

Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może być wystawione na okres nie dłuższy niż trzy kolejne miesiące. Zlecenie na zaopatrzenie comiesięczne może zostać zrealizowane wyłącznie w miesiącach , na które zostało wystawione, z wyłączeniem miesięcy, które upłynęły.

Niecykliczne wyroby medyczne

Ten rodzaj zaopatrzenia wydawany jest na zlecenie lekarza. Pacjent może zrealizować takie zlecenie – potwierdzone i zaewidencjonowane – u każdego świadczeniodawcy, który podpisał umowę z Funduszem.

Zlecenie wystawia określony specjalista, np. zlecenie na aparat słuchowy – laryngolog, na soczewki okularowe – okulista, a na protezę piersi – onkolog.

Datą realizacji świadczenia jest data odbioru (wpisana w zleceniu). Od niej obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

Szczegółowy wykaz przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych oraz osoby uprawnione do wystawiania zleceń określa Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz. U. 2013 r. poz. 1565).

W przypadku braku środków finansowych na refundację zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oddział Funduszu tworzy ewidencję zleceń oczekujących na potwierdzenie. Od daty odbioru obliczany będzie okres użytkowania, po którym przysługuje ponowne zaopatrzenie.

Zasady finansowania

Wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi i środki pomocnicze pacjent otrzymuje na własność. NFZ finansuje je do wysokości limitu ceny określonego w przepisach ministra zdrowia (100%, 90%, 70%, 50%).

Jeśli cena wybranego przez pacjenta przedmiotu jest wyższa niż cena określona limitem, pacjent dopłaca różnicę pomiędzy ceną brutto a kwotą refundacji.

Prawo do nabycia bezpłatnych (do wysokości limitu) przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, na podstawie zlecenia lekarza lub felczera ubezpieczenia zdrowotnego, przysługuje:

  • inwalidom wojennym i wojskowym,
  • cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych,
  • osobom represjonowanym,
  • uprawnionym żołnierzom lub pracownikom, w zakresie leczenia urazów lub chorób nabytych podczas wykonywania zadań poza granicami państwa.

Naprawy sprzętu

Podstawą do naprawy przedmiotu ortopedycznego podlegającego dofinansowaniu (np. wózka inwalidzkiego, aparatu ortopedycznego, protezy kończyny) jest wniosek o wykonanie naprawy. Druk wniosku można otrzymać w oddziale wojewódzkim NFZ lub pobrać ze strony internetowej. Wypełniony przez pacjenta wniosek musi zostać potwierdzony w oddziale wojewódzkim Funduszu.

Naprawa odbywa się u świadczeniodawcy, u którego pacjent kupił przedmiot ortopedyczny.

Artykuły powiązane: