Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Prawidłowość obliczania średniego czasu oczekiwania sprawozdawanego w komunikatach XML

10 grudzień 2010

Z informacji statystycznych z zakresu list oczekujących przekazywanych przez świadczeniodawców do ŁOW NFZ, wynika, że począwszy od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. u bardzo wielu świadczeniodawców w sposób znaczący wzrosła wartość średniego czasu oczekiwania do komórek organizacyjnych.

 

Jest to najczęściej kilkukrotny wzrost (5-6 krotny), co sugeruje, że świadczeniodawcy w sposób błędny obliczają średni czas oczekiwania do komórki organizacyjnej. Zamiast posłużyć się wzorem zawartym w załączniku nr 7 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 czerwca 2008 r. w sprawie zakresu niezbędnych informacji gromadzonych przez świadczeniodawców, szczegółowego sposobu rejestrowania tych informacji oraz ich przekazywania podmiotom zobowiązanym do finansowania świadczeń ze środków publicznych (Dz. U. Nr 123, poz. 801, z późn. zm.), dodają do siebie średnie rzeczywiste czasy oczekiwania z ostatnich 6 miesięcy.

Przypominamy, że od okresu sprawozdawczego październik 2010 r. obowiązuje nowy wzór na obliczanie średniego czasu oczekiwania, zgodnie z którym średni czas oczekiwania oznacza średnią liczbę dni, jaką oczekiwały na udzielenie świadczenia osoby skreślone z listy oczekujących w ciągu ostatnich 6 miesięcy z powodu wykonania świadczenia przez danego świadczeniodawcę. Dla przykładu obliczając średni czas oczekiwania za listopad 2010 r. należy podstawić do wzoru dane wszystkich osób skreślonych z listy oczekujących z powodu udzielenia świadczenia w okresie od 1 czerwca do 30 listopada.

Średni czas oczekiwania jest ilorazem sumy liczby dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich 6 miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia i łącznej liczby osób skreślonych w ostatnich 6 miesiącach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, zgodnie ze wzorem:

 

T = D/L

gdzie:
T -  średni czas oczekiwania,

D - łączna liczba dni oczekiwania, gdzie

D = d1 + d2 + ... + dn, gdzie

dn -   liczba dni oczekiwania każdej osoby skreślonej w okresie ostatnich sześciu miesięcy z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia, na które oczekiwała, liczona od daty wpisania na listę oczekujących do daty rozpoczęcia wykonywania świadczenia,

L -     łączna liczba osób skreślonych w ostatnich sześciu miesięcach z listy oczekujących z powodu wykonania świadczenia.

 

Prosimy o sprawdzenie poprawności obliczania średniego czasu oczekiwania, a świadczeniodawców, którzy nadesłali błędne dane o ich korektę.