Na podstawie art.159 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510 z późn. zm.), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, w następujących zakresach:

  • zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne – nr postępowania 05-19-000007/ZPO/12/2/12.2970.033.09/6,
  • zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej – nr 05-19-000008/ZPO/12/2/12.2971.033.09/6,
  • zaopatrzenie w zakresie optyki okularowej – nr postępowania 05-19-000009/ZPO/12/2/12.2972.033.09/6,
  • zaopatrzenie w zakresie protetyki słuchu – nr postępowania 05-19-000010/ZPO/12/2/12.2973.033.09/6,

na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Wobec powyższego, Wnioskodawcy, którzy chcą ubiegać się o zawarcie umowy na realizację świadczeń w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne, przygotowują wnioski o zawarcie umowy z wykorzystaniem ww. definicji postępowań oraz zgodnie z przepisami zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju świadczeń zaopatrzenie w wyroby medyczne przy użyciu aplikacji ofertowej dostępnej na stronie internetowej ŁOW NFZ w zakładce: Dla świadczeniodawcy >> Zawieranie umów >> Aplikacja ofertowa.

 

Jednocześnie informujemy, że do wniosków o zawarcie umowy należy dołączyć dokumenty określone w zarządzeniu Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r.

 

Przygotowane wnioski o zawarcie umowy, wersję elektroniczną wraz z wydrukiem oraz dokumenty należy składać w kopercie z naklejonym oznaczeniem wniosku zgodnym z załącznikiem nr 4 do ww. zarządzenia Nr 59/2016/DSOZ Prezesa NFZ z dnia 29 czerwca 2016 r. przesyłając lub dostarczając do siedziby Oddziału na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ w Łodzi
ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź

w terminie:

  • do 10 grudnia 2018 r. (do godz. 16.00) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy od dnia 1 stycznia 2019 r.
  • odpowiednio do 10 dnia każdego miesiąca (do godz. 16.00) w przypadku ubiegania się o zawarcie umowy od kolejnych miesięcy 2019 r.

  

Uwaga! – Liczy się data wpływu wniosku do kancelarii Oddziału.

 


Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej, tel. 42 275 41 90, 42 275 41 94.