Artykuł archiwalny. Zawarte w nim treści mogą być nieaktualne !

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, tel. (042) 275 40 44; (042) 275 48 53; fax (042) 275 40 88; ogłasza przetarg nieograniczony o wartości szacunkowej zamówienia poniżej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 133 tys. euro na dostawę dwóch samochodów osobowych (CPV: 34.11.00.00.-1).

Adres strony internetowej, na której udostępniona  została  specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-lodz.pl.

 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa dwóch fabrycznie nowych (rok produkcji 2008) samochodów osobowych bez pakietów ubezpieczeniowych. Szczegółowe parametry techniczno – eskploatacyjne opisane zostały w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
  Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.
  Zamawiający nie przewiduje składania ofert wariantowych.
 2. Wymagany termin wykonania zamówienia:  60 dni od dnia podpisania umowy. 
 3. Opis warunków udziału w postępowaniu:
  W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy:
  a)     posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Warunek ten spełnią Wykonawcy prowadzący zarejestrowaną działalność gospodarczą;
  b)   posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
  c)    znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie  zamówienia;
  d)    nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ustawy.
 4. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:
  Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu wymaganych od Wykonawcy na podstawie oświadczeń i dokumentów, o których mowa poniżej, przedłożonych Zamawiającemu wraz z ofertą. Poszczególne warunki oceniane będą metodą: spełnia/nie spełnia.
 5. Zamawiający w celu oceny spełniania warunków żąda od Wykonawców złożenia:
  a) oświadczenia Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego;
  b) aktualnego odpisu z właściwego rejestru albo aktualnego zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;
  c) aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji organu podatkowego – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;
  d) aktualnego zaświadczenia z właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  o nie zaleganiu z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia o uzyskaniu przewidzianego prawem zwolnienia, odroczenia lub rozłożenia na raty zaległych płatności lub wstrzymaniu w całości wykonania decyzji właściwego organu  – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
 6. Zamawiający odstępuje od żądania wniesienia wadium. 
 7. Zamawiający dokona wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie kryterium wyboru, tj. ceny – 100%.
 8. Termin składania ofert: oferty należy składać do dnia 2 lipca 2008 r. do godziny 12:00.
 9. Termin otwarcia ofert: 2  lipca 2008 r. o godzinie 12:30.
 10. Miejsce składania ofert: Łódzki OW NFZ, Łódź, ul. Kopcińskiego 58, budynek D, pokój nr 16. 
 11. Miejsce otwarcia ofert: Łódzki OW NFZ, Łódź, ul.Kopcińskiego 58, I piętro,  pokój nr 104.
 12. Wykonawcy, którzy złożą w przedmiotowym postępowaniu ofertę, związani są jej treścią przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.
 13. Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów, zawierać umowy ramowej i stosować aukcji elektronicznej.
 14. Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamowień Publicznych w dniu 23.06.2008 r. pod numerem 137059-2008 .

Łódź, dn. 23 czerwca 2008r.

Dyrektor Łódzkiego OW NFZ

Paweł Paczkowski