Drukuj

Pytanie nr 1

Jako świadczeniodawca zainteresowany złożeniem oferty na świadczenia w zakresie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa chciałbym zapytać czy składając ofertę muszę wykazać jakiś podwykonawców z zakresu diagnostyki? (Laboratorium? RTG? USG? Inne?) 

Wyjaśniam, że jako podmiot leczniczy we własnym zakresie nie realizujemy żadnych świadczeń diagnostycznych.

Czy zgłaszanie podwykonawców z jakiejkolwiek diagnostyki do ofert w w/w zakresach jest obligatoryjne?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zapisy §9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej świadczenia gwarantowane nie wskazują na konieczność zapewnienia świadczeń z zakresu diagnostyki laboratoryjnej czy obrazowej.

Pytanie nr 2

Zwracam się z uprzejma prośbą o interpretacje zapisu kryterium ciągłości dla świadczeń w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej dotyczącego: ustalonych zasad współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji.

Uprzejmie proszę o wskazanie z jakiego rodzaju podmiotami należy nawiązać współpracę: POZ, AOS? Uprzejmie proszę także odpowiedz, czy można uznać to kryterium za spełnione jeśli w strukturze podmiotu funkcjonują komórki organizacyjne udzielające świadczeń w ramach umowy z NFZ z zakresu: np oddziału szpitalnego rehabilitacji, ośrodka rehabilitacji dziennej, fizjoterapii domowej , funkcjonujące na obszarze innego województwa.

Odpowiedź na pytanie nr 2

Oferent spełnia kryterium „Ustalone zasady współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie zapewnienia świadczeniobiorcom ciągłości opieki bezpośrednio po zakończeniu hospitalizacji”, jeżeli zawarł co najmniej jedną umowę o współpracę ze świadczeniodawcą, który realizuje na podstawie umowy z NFZ świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne oraz udziela ich na terenie obszaru, którego dotyczy postępowanie w przedmiocie pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, i może przedłożyć, na wezwanie komisji konkursowej, kopię tej umowy, potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Pytanie nr 3

Pytanie dotyczy kryterium jakości a dokładnie punktu mówiącego o wykazaniu pielęgniarki z co najmniej 2 letnim doświadczeniem w udzielaniu świadczeń w warunkach domowych. Pielęgniarki, które chce wykazać do oferty dotychczas współpracują z moim NZOZ-em. Jak mam potwierdzić ich doświadczenie? Czy ja jako kierownik mogę napisać zaświadczenie, że Panie pracują od 2 lat, czy to wystarczy do potwierdzenia tego kryterium?

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zapisy § 17 stanowią, że komisja konkursowa może zażądać przekazania dokumentów potwierdzających dane i informacje przekazane w toku postępowania przez oferenta, np. umów o pracę, umów cywilno-prawnych czy też świadectw pracy. Ponadto informuję, że posiadane przez personel doświadczenie/umiejętności/kompetencje winny znaleźć swoje odzwierciedlenie w formularzu ofertowym.

Pytanie nr 4

Czy w związku z dostępnością 7 dni w tygodniu w godzinach 8.00-20.00 do świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, podany w aplikacji ofertowej harmonogram należy traktować jako harmonogram dostępności czy harmonogram pracy?

Odpowiedź na pytanie nr 4

W harmonogramie dostępności zawiera się harmonogram pracy personelu.

Pytanie nr 5

Kryterium: ciągłość, kategoria: ciągłość, warunek 1.1 W punkcie tym jest mowa o ustalonych zasadach współpracy i koordynacji działań z innymi podmiotami leczniczymi - czy chodzi o pisemne ustalenia z poradniami POZ?

W związku z wieloletnią realizacją umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej współpracujemy z kilkoma poradniami POZ które informują nas o potrzebie zapewnienia opieki osobom bezpośrednio po hospitalizacji. W wielu wypadkach pacjenci starają się o zapewnienie takiej opieki jeszcze w trakcie hospitalizacji. Nie było jednak do tej pory potrzeby ustalania takich zasad na piśmie, a współpraca układa się bardzo dobrze.

Odpowiedź na pytanie nr 5

Dotychczasowa współpraca z POZ jest niebywale ważnym elementem w realizacji świadczeń z zakresu pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, jednakże oceniane kryterium odnosi się do hospitalizacji, a jego wyjaśnienie wskazano w odpowiedzi na SPO pytanie nr 2.

Pytanie nr 6

Świadczenia długoterminowej opieki domowej dla pacjentów wentylowanych mechanicznie - pytanie dotyczy 3 pkt ankiety- dostępność (Udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin w ogólnej liczbie świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie – co najmniej 50%).

Jak mamy potraktować pacjentów nerwowo mięśniowych nieinwazyjnych, którzy rozliczni są za współczynniki 1,0- czy odpowiadając na to pytanie ankiety  tę grupę pacjentów mamy potraktować i zaliczyć do  pacjentów z wentylacją  powyżej  8h?

Odpowiedź na pytanie nr 6

Ww. kryterium jest spełnione, jeżeli udział świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie powyżej 8 godzin spośród wszystkich świadczeniobiorców wentylowanych nieinwazyjnie stan owi co najmniej 50%.

 

Pytanie nr 7

Czy w postępowaniu o kodzie 05-17-000034/SPO/14/1/14.5160.026.04/01 - świadczenia w zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym/ opiekuńczo - leczniczym można składać ofertę na komórkę o numerze 5170 - zakład opiekuńczo - leczniczy.

Odpowiedź na pytanie nr 7

Oferent posiadający w swojej strukturze komórkę organizacyjną o części VIII k.r. 5170 może wykazać rzeczoną komórkę w postępowaniu konkursowym o kodzie 05-17-000034/SPO/14/1/14.5160.026.04/01

 

Pytanie nr 8

Czy posiadając umowę od 2006 roku na świadczenia w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej, mając 2 miesieczną przerwę (styczeń-luty 2009 pomiędzy jedną umową a drugą spowodowaną odwolaniem od rozstrzygnięcia postępowania) w pytaniu ankietowym 1.3.1.3 mogę zaznaczyć odpowiedź "nieprzerwanie od 10 lat"

Odpowiedź na pytanie nr 8

Oceniany warunek: W dniu złożenia ofert oferent realizuje na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie nieprzerwanie od 10 lat” Powyższe kryterium premiuję tych oferentów, którzy według stanu na dzień złożenia oferty realizują na podstawie umowy proces leczenia świadczeniobiorców w ramach danego zakresu świadczeń i w ramach obszaru, którego dotyczy postępowanie. Dodatkowe punkty otrzyma oferent, który na dzień złożenia oferty realizuję taką umowę nieprzerwalnie od 5 albo 10 lat. Przepis należy stosować w jego literalnym brzmieniu.

 

Pytanie nr 9

Czy zapewnienie ciagłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w okresach pomiędzy hospitalizacjami i po ich zakończeniu dotyczy pacjenta juz objętego opieką przez pielęgniarkę opieki dlugotermionowej domowej, który w jej trakcie trafia do szpitala i po hospitalizacji wraca pod opiekę tej pielęgniarki, czy dotyczy to tylko "nowych" pacjentów obejmowanych opieką po hospitalizacji? (dotyczy pytania ankietowego 1.2.1.2)

Odpowiedź na pytanie nr 9

Oceniany warunek: Zapewnienie ciągłości udzielania świadczeń świadczeniobiorcom w okresach pomiędzy hospitalizacjami i po ich zakończeniu, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie.
Kryterium jest spełnione jeżeli dotyczy wszystkich świadczeniobiorców objętych świadczeniami pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w okresach pomiędzy wszystkimi hospitalizacjami oraz po ich zakończeniu, z wyłączeniem zgonu lub objęcia świadczeniobiorcy inną formą opieki w ramach świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Pytanie nr 10

Jaką ilość pacjentów może objąć opieką pielęgniarka opieki długoterminowej domowej pracująca na całym etacie?

 

Odpowiedź na pytanie nr 10

Warunki udzielanie świadczeń gwarantowanych w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej określone zostały w załączniku nr 4 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej warunki udzielania świadczeń gwarantowanych (Lp. 2 lit. B) - pkt 4. określa liczbę świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod różnymi adresami zamieszkania – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 6 świadczeniobiorcami; a pkt 5 określa liczbę świadczeniobiorców objętych opieką, przebywających pod tym samym adresem zamieszkania (np. w domu pomocy społecznej) – równoważnik 1 etatu przeliczeniowego – pielęgniarka nie może jednoczasowo opiekować się więcej niż 12 świadczeniobiorcami.  

 

Pytanie nr 11

Proszę o wydanie interpretacji w zakresie kryterium II -dostępność oraz kategorii dla ocenianego warunku 1.1 dla przedmiotu postępowania: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (Zapewnienie udzielanie świadczeń przez 7 dni w tygodniu dla świadczeniobiorców z oceną 0-15 punktów w skali Barthel, objętych opieką przez co najmniej 90 dni, w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie).

Odpowiedź na pytanie nr 11

Ww. kryterium jest spełnione jeżeli wszyscy świadczeniobiorcy z oceną 0-15 punktów w skali Barthel, objęci opieką przez co najmniej 90 dni w okresie 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie, otrzymywali świadczenia przez 7 dni w tygodniu. Weryfikacja złożonego przez oferenta oświadczenia, dotyczącego spełniania warunków ocenianych, prowadzona jest w oparciu o dostępne dla ŁOW NFZ dane, a w przypadku danych niedostępnych dla ŁOW NFZ, oferent jest zobowiązany go udokumentować i okazać na wezwanie komisji. Potwierdzenie spełnienia ww. warunku jest możliwe na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej oraz karty wizyty pielęgniarki opieki długoterminowej domowej.  

 

Pytanie nr 12

Proszę o wydanie interpretacji w zakresie kryterium II -dostępność oraz kategorii dla ocenianego warunku 1.3 dla przedmiotu postępowania: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel w ogólnej licznie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 10%).

Odpowiedź na pytanie nr 12

W ww. kryterium należy brać pod uwagę osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową domową, które na załączonej do skierowania karcie oceny uzyskały 0 punktów w skali Barthel, w stosunku do wszystkich osób objętych tą formą opieki przez danego świadczeniodawcę. Potwierdzenie spełnienia ww. kryterium jest możliwe na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej.  

 

Pytanie nr 13

Proszę o wydanie interpretacji w zakresie kryterium II -dostępność oraz kategorii dla ocenianego warunku 1.4 dla przedmiotu postępowania: pielęgniarska opieka długoterminowa domowa (Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 20%).

Odpowiedź na pytanie nr 13

W ww. kryterium należy brać pod uwagę osoby objęte pielęgniarską opieką długoterminową domową, które na załączonej do skierowania karcie oceny uzyskały 5-15 punktów w skali Barthel, w stosunku do wszystkich osób objętych tą formą opieki przez danego świadczeniodawcę. Potwierdzenie spełnienia ww. kryterium jest możliwe na podstawie zgromadzonej dokumentacji medycznej.  

 

Pytanie nr 14

Czy pielęgniarka POZ może świadczyć i być wykazana w ramach usługi opieki długoterminowej?

Odpowiedź na pytanie nr 14

Przeciwskazaniami do udzielania świadczeń w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej przez pielęgniarkę POZ jest koincydencja czasu pracy w ramach POZ i pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej.  

 

Pytanie nr 15

W warunkach dodatkowo ocenianych (ZOL) znajduje się zapis, że otrzymamy dodatkowe punkty za zatrudnienie na 1/2 etatu łącznie psychiatrę i neurologa. Czy ten wymiar 1/2 etatu wlicza się w 1 etat wymagany w rozporządzeniu koszykowym, czy też należy zatrudnić lekarza na 1 etat (rozp. koszykowe) + 1/2 etatu psychiatra i neurolog.

Odpowiedź na pytanie nr 15

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (j.t. Dz. U. 2015, 1658) określa warunki wymagane do realizacji poszczególnych zakresów świadczeń w tym rodzaju, czyli te, które oferent musi spełniać w momencie składania oferty oraz przez cały okres realizacji umowy. Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.) określa warunki, które są dodatkowo oceniane. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach. Stąd oferent zatrudniający psychiatrę i neurologa w wymiarze powyżej ½ etatu na 35 łóżek będzie mógł udzielić twierdzącej odpowiedzi na pytanie I.1.1.3 Lekarze specjaliści w dziedzinie psychiatrii i neurologii – w łącznym wymiarze co najmniej ½ etatu na 35 łóżek.  

 

Pytanie nr 16

Co NFZ rozumie pod nazwą zestaw przeciwwstrząsowy jako wyposażenie nesesera pielęgniarskiego w realizacji umowy w zakresie pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej?
czy chodzi o zestaw pielęgniarki POZ zgodny z dziennikiem ustaw z 19 stycznia 2016 poz. 86:
zestaw przeciwwstrząsowy, w skład którego wchodzą: – Natrii chloridum 0,9% – roztwór do wstrzykiwań, – Hydrocortisonum hemisuccinatum – proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji lub odpowiedniki terapeutyczne, – Glucosum 20% – roztwór do wstrzykiwań, – płyny infuzyjne: – Glucosum 5% – roztwór do infuzji, – Natrii chloridum + Kalii chloridum + Calcii chloridum dihydricum – (8,6 mg + 0,3 mg + 0,33 mg)/ml – roztwór do infuzji dożylnych,

Odpowiedź na pytanie nr 16

Informacje na temat zestawu przeciwwstrząsowego są umieszczone w obowiązujących aktach prawnych. Skład zestawu przeciwwstrząsowego określony jest w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie ( Dz. U. z dnia 27 stycznia 2011r.)  

 

Pytanie nr 17

Zwracam się z prośbą o wykładnię zapisu z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658 j.t.) w Załączniku nr 4 Lp. 2 litera B. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
- w warunkach lokalowych jest mowa o zapewnieniu kontaktu telefonicznego czy to oznacza że do portalu potencjału trzeba wpisać telefony komórkowe wraz z ich numerami należące do pielęgniarek i np.: podpisać z pielęgniarkami umowy użyczenia lub zakupić dla wszystkich służbowe telefony i te wykazać w portalu? czy też przez zapewnienie kontaktu rozumiemy telefon/fax stacjonarny w siedzibie świadczeniobiorcy i tylko ten wykazujemy bez konieczności wpisywania osobistych telefonów komórkowych pielęgniarek?

Odpowiedź na pytanie nr 17

Oferent winien wskazać w formularzu ofertowym przynajmniej telefon, który umożliwi kontakt świadczeniobiorcom ze świadczeniodawcą.  

 

Pytanie nr 18

Zwracam się z prośbą o wykładnię zapisu z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658 j.t.) w Załączniku nr 4 Lp. 2 litera B. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
- w Sprzęcie medycznym i pomocniczym jest opis wyposażenia nesesera pielęgniarki opieki długoterminowej domowej natomiast w portalu potencjału w słowniku jest pozycja: NESESER PIELĘGNIARSKI Z WPOSAŻENIEM. Czy w związku z tym koniecznym jest wymienianie oprócz tego szczegółowo kolejnych punktów z rozporządzenia opisujących zawartość nesesera?

Odpowiedź na pytanie nr 18

Należy wskazać sprzęt zgodny ze słownikiem tj. neseser pielęgniarski z wyposażeniem.  

Pytanie nr 19

Zwracam się z prośbą o wykładnię zapisu z Obwieszczenia Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu porządzenia Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej (Dz.U.2015.1658 j.t.) w Załączniku nr 4 Lp. 2 litera B. Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa
- w ww. rozporządzeniu brak jest konieczności wykazania samochodu dla pielęgniarek pracujących w ramach umowy na pielęgniarską opiekę długoterminową domową.
Czy w takim razie nie ma konieczności wykazywania samochodu w ramach posiadanego sprzętu w portalu potencjału?

Odpowiedź na pytanie nr 19

W ofercie należy wskazać sprzęt wymagany na podstawie ww. rozporządzenia i oceniany na podstawie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.).

 

Pytanie nr 20

Uprzejmie proszę o wskazanie zapisu w przepisach prawa z którego wynika, iż nie można
złożyć oferty na świadczenia w pielęgniarskiej opiece długoterminowej domowej na komórkę wpisaną w rejestrze zakładów leczniczych w innym powiecie, niż powiat którego dotyczy postępowanie konkursowe?
Zakład chciał złożyć ofertę w postępowaniu na obszar powiatu zduńskowolskiego 05-17-
000070/SPO/14/1/14.2142.026.04/01 z komórki wpisanej w rejestrze w innym powiecie.

Odpowiedź na pytanie nr 20

Zgodnie z § 3 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie sposobu ogłaszania o postępowaniu w sprawie zawarcia umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, składania ofert, powoływania i odwoływania komisji konkursowej, jej zadań oraz trybu pracy (Dz. U. 2014, 1980 z późn. zm.) ogłoszenie o postępowaniu w trybie konkursu ofert zawiera m. in. określenie obszaru terytorialnego, dla którego jest prowadzone postępowanie. Natomiast zapisy Zarządzenia nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowią, że:
• przez miejsce udzielania świadczeń należy rozumieć pomieszczenie lub zespół pomieszczeń, w tej samej lokalizacji, powiązanych funkcjonalnie i organizacyjnie, w celu wykonywania świadczeń określonego zakresu,
• formularz ofertowy zawiera wykaz miejsc udzielania świadczeń z danymi identyfikacyjnymi,
• gdy w oddziale Funduszu przeprowadzanych jest kilka postępowań w ramach jednego rodzaju świadczeń, oferent może złożyć oferty dotyczące poszczególnych postępowań przeprowadzanych w oddziale Funduszu; w takim przypadku ofertę składa się zgodnie z przedmiotem danego postępowania określonym w ogłoszeniu o postępowaniu.
Celem postępowań konkursowych jest wyłonienie świadczeniodawców do realizacji świadczeń na obszarze wskazanym w ogłoszeniu o przeprowadzeniu postępowania konkursowego.
Stąd właściwą komórką do udzielania świadczeń na obszarze danego powiatu jest komórka posiadająca wpis w rejestrze podmiotów prowadzących działalność leczniczą, zgodny z obszarem wskazanym w przedmiocie postępowania konkursowego.  

Pytanie nr 21

W dzienniku ustaw (poz 960 z dnia 10.07.2014, MZ) jest określony sprzęt medyczny i pomocniczy

- wyposażenie gabinetu rehabilitacyjnego - w jaki sposób poprawnie rozpisać sprzęt np ugul występuje jako odrębna pozycja w słowniku zasobów i jest uwzględniony jako element wyposażenia - czy zatem podać ugul jako cechę, jak i jako odrębny zasób?

Odpowiedź na pytanie nr 21

Należy wskazać zasób o kodzie 0010277, i wybrać odpowiednie cechy dla tego zasobu.  

Pytanie nr 22

Warunki lokalowe (ustawa jw. punkt 1-4 )- czy należy uwzględnić to w portalu czy wystarczy oświadczenie dodane do oferty o posiadaniu danego gabinetu w miejscu udzielania świadczeń?

Odpowiedź na pytanie nr 22

Słownik nie przewiduję możliwości wykazania w ofercie pomieszczeń: gabinet rehabiliatcyjny, gabinet do prowadzenia psychoterapii, gabinet terapii zajęciowej, sala dziennego pobytu, stąd komisja konkursowa będzie weryfikować spełnienie ww. warunków podczas oględzin.  

Pytanie nr 23

Ankieta dostępność - pkt 1.3.1.2 - zapewnienie co najmniej 1 łóżka o zwiększonej nośności (co najmniej 250 kg) - w słowniku zasobów brak cechy przy danym sprzęcie; jak poprawnie wprowadzić zasób do Portalu? Czy wystarczy informacja w paszporcie łóżka?

Odpowiedź na pytanie nr 23

Oferent udzielający twierdzącej odpowiedzi na pytanie wskazane w załączniku nr 6 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, tabela nr 2, III. Dostępność Lp. 2 oceniany warunek, może wskazać w opisie łóżka informację o jego nośności.  

Pytanie nr 24

Ustawa -Pozostały personel, punkt 1 g - "osoba prowadząca fizjoterapię" - jak rozumieć akapit dotyczący ilości etatów fizjoterapeutów w stosunku do ilości pacjentów ze skalą Barthel "0"? Czy ma to sie opierać na przewidywaniu, czy na doświadczeniach np z ostatniego roku? Czy też , mamy to rozumieć, że jeśli będą u nas pacjenci ze skalą Barthel "0", to należy zwiększyć czas pracy fizjoterapeutów?

Odpowiedź na pytanie nr 24

Zapisy załącznika nr 4, Lp. 1 lit. A część Pozostały personel pkt. 1 ppkt. g „w zakładach opiekuńczych dla świadczeniobiorców będących w stanie wegetatywnym (którzy nie są w stanie przełykać i są karmieni przez zgłębnik lub gastrostomię lub jejunostomię lub pozajelitowo), a którzy w ocenie skalą Barthel otrzymali „0” punktów – udziela świadczeń w łącznym wymiarze ¼ etatu przeliczeniowego na 1 łóżko (równoważnik ¼ etatu przeliczeniowego na 1 łóżko)” Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej odnoszą się do stanu faktycznego.  

Pytanie nr 25

Ustawa, Sprzęt medyczny i pomocniczy, punkt 2 : - dotyczy sprzętu dla pacjentów ze skalą Barthel "0" - czy każdy świadczeniodawcy musi mieć ten sprzęt -, czyli mówiąc inaczej, musi być przygotowany na przyjęcie pacjentów ze skalą Barthel "0"? Jak określić ilość takiego sprzętu i tym samym miejsc dla pacjentów ze skalą "0"?

Odpowiedź na pytanie nr 25

Oferent winien wskazać w wymagany sprzęt do oferty, z uwzględnieniem minimalnej liczby.  

Pytanie nr 26

W przygotowanym druku "Oświadczenie personelu" znajduję się pole do uzupełnienia "w miejscu (kod kom org)". Czego dotyczy to pole i jaka informacja powinna się w nim znaleźć.

Odpowiedź na pytanie nr 26

Użyty w oświadczeniu personelu skrót kod kom org oznacza kod komórki organizacyjnej. W tym miejscu należy wskazać oznaczenie komórki organizacyjnej zgodnie księgą rejestrową podmiotu leczniczego.  

Pytanie nr 27

W ankiecie ZOL znajduje się pytanie o kompleksowość, rozumianą jak "Zapewnienie hospitalizacji ...." - czy spełnienie tego warunku potwierdzać mają karty pacjentów, którzy przebywając w opiece długoterminowej, w przypadku pogorszenia stanu zdrowia przewożeni byli do właściwego szpitala, czy spełnienie warunku dotyczy zawarcia ze szpitalem umowy, porozumienia itp. w zakresie współpracy.

Odpowiedź na pytanie nr 27

Spełnienie ww. warunku dotyczy zawarcia umowy/porozumienia o współpracy. Z dokumentu winno jasno wynikać, do czego strony się zobowiązują.  

Pytanie nr 28

Jak powinien być przedstawiony przez oferenta składającego ofertę w ramach świadczeń pielęgniarskiej opieki długoterminowej harmonogram pracy pielęgniarek? Czy wystarczającym jest jego rozpisanie na okres od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00- 20:OO, czy powinien on być rozpisany również na sobotę i niedzielę w tych godzinach?

Odpowiedź na pytanie nr 28

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej załącznik nr 4 Lp. 2 lit. B Pielęgniarska opieka długoterminowa domowa, dyżury pielęgniarskie powinny być uwzględnione w harmonogramie pracy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-20.00 , dostępność w soboty i dni ustawowo wolne od pracy- w medycznie uzasadnionych przypadkach. Oznacza to, że zabezpieczenie świadczeń w zakresie opieki długoterminowej domowej powinno być rozpisane na 7 dni w tygodniu.
Ponadto proszę zapoznać się z odpowiedzią WSPÓLNE Pytanie 1.

Pytanie nr 29

Proszę o wyjaśnienie dotyczące warunków ocenianych: Udział świadczeniobiorców z oceną 0 punktów w skali Barthel w ogólnej licznie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 10%
oraz
Udział świadczeniobiorców z oceną 5-15 punktów w skali Barthel w ogólnej liczbie świadczeniobiorców objętych opieką w ramach pielęgniarskiej opieki długoterminowej domowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy poprzedzających o 2 miesiące miesiąc, w którym ogłoszono postępowanie – co najmniej 20%.
Co w takiej sytuacji jeśli pacjent jest objęty opieką dłużej niż 12 miesięcy, czy w takim przypadku obowiązuje skala BARTHEL z czasu kiedy to został objęty opieką (nawet jeśli było to 2 lata wstecz?)
Co rozumieją Państwo pod hasłem: "ogólna liczba świadczeniobiorców". Czy liczymy pacjentów pojedynczo czy ich zwielokrotnioną ilość przemnożoną przez liczbę miesięcy w których korzystali z naszych usług?
Co w przypadku powrotu pacjenta z hospitalizacji czy taki pacjent liczony jest jeszcze raz z nową skalą BRATHEL?

Odpowiedź na pytanie nr 29 (uzupełniona w dniu 23.02.2017 r.)

Należy uwzględnić liczbę świadczeniobiorców (1 świadczeniobiorca = 1 PESEL) objętych opieką, którzy w analizowanym okresie posiadali skalę Barthel 0, do ogólnej liczby wszystkich świadczeniobiorców, którzy byli, w analizowanym okresie, objęci opieką.