Drukuj

Pytanie nr 1

Jako świadczeniodawca zainteresowany złożeniem oferty na świadczenia w zakresie hospicjum domowe dla dorosłych chciałbym zapytać czy składając ofertę muszę wykazać jakiś podwykonawców z zakresu diagnostyki? (Laboratorium? RTG? USG? Inne?)

Wyjaśniam, że jako podmiot leczniczy we własnym zakresie nie realizujemy żadnych świadczeń diagnostycznych.

Czy zgłaszanie podwykonawców z jakiejkolwiek diagnostyki do ofert w w/w zakresach jest obligatoryjne?

Odpowiedź na pytanie nr 1

Tak, oferent musi wykazać podwykonawców uczestniczących w realizacji umowy, przy czym sprzęt podwykonawcy winien znaleźć się w ofercie.

Zapisy § 8 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej stanowią, że w zakresie koniecznym do wykonania świadczeń gwarantowanych świadczeniodawca zapewnia świadczeniobiorcy nieodpłatnie badania diagnostyczne.

Zarządzenie Nr 12/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13 lutego 2015r w sprawie warunków postępowania dotyczących zawierania umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej stanowi m.in., że:

Pytanie nr 2

Czy aby otrzymać dodatkowe punkty dla psychologa, na oddziale medycyny paliatywnej, który ma 20 łóżek powinien być zatrudniony psycholog w wymiarze co najmniej 3/4 etatu

Odpowiedź na pytanie nr 2

Zgodnie z załącznikiem nr 2 cz. I Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej wymagany jest równoważnik ½ etatu przeliczeniowego na 20 łóżek psychologa lub psychologa posiadającego tytuł specjalisty w dziedzinie psychologii klinicznej, lub psychoonkologa, którym jest osoba z wykształceniem psychologicznym lub medycznym, która ukończyła studia wyższe i uzyskała tytuł magistra lub równorzędny oraz ukończyła studia podyplomowe z psychoonkologii. Natomiast § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wskazuje, że oferent, który zadeklarował spełnienie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach. Stąd oferent, który chce sprzedać 20 łóżek, to otrzyma dodatkowe punkty jeśli wykaże ¾ etatu psychologa.

Pytanie nr 3

Czy aby otrzymać dodatkowe punkty za czas pracy poradni medycyny paliatywnej - powinno być co najmniej 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych do godz. 18, czy wystarczą 2 dni w tygodniu.

Odpowiedź na pytanie nr 3

Zgodnie z ust. 2 w załączniku nr 2 cz. III Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej poradnia jest czynna co najmniej 3 dni w tygodniu po 2,5 godziny dziennie, w tym 1 dzień w godzinach popołudniowych – do godziny 18.00. Natomiast §5 ust.2 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru oferty w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej wskazuje, że oferent, który zadeklarował spełnienie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach. Dlatego oferent, który chciałby uzyskać dodatkowe punkty za czas pracy poradni w godzinach popołudniowych musi wskazać 3 dni w tygodniu w godzinach popołudniowych- do godziny 18.00.

Pytanie nr 4

Oddział Medycyny Paliatywnej posiada kod resortowy cz. VIII 5182 zgodnie z rozporządzeniem Ministra, natomiast postępowanie konkursowe dla w/w oddziału jest ogłoszone na kod 4180. Co mamy robić w tym przypadku?

Odpowiedź nr 4

Oferent posiadający w swojej strukturze komórkę organizacyjną o części VIII k.r. 5180 lub 5182 może wykazać rzeczoną komórkę w postępowaniu konkursowym na realizację świadczeń w ramach zakresu: świadczenia w oddziale medycyny paliatywnej/hospicjum stacjonarnym (15.4180.021.04).

Pytanie nr 5

W oddziale medycyny paliatywnej naszego szpitala codziennie sprawowany jest dyżur lekarski, w związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wskazanie, który wymiar czasowy zatrudnienia lekarzy mamy traktować jako wyjściowy: 37h 55min czy 48h?

Odpowiedź na pytanie nr 5

Zapisy art. 93 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej określają czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym.

Pytanie nr 6

Pytanie dotyczy personelu, również w oparciu o W Dz.U.2013 r poz. 1347 i w Dz.U.2016 poz 1372 z poźn. zm. W Dz.U.2013 r poz. 1347 wymienieni są lekarze ze specjalizacją oraz w trakcie specjalizacji z zakresu medycyny paliatywnej, podobnie w przypadku pielęgniarek (ze specjalizacją lub w trakcie), natomiast w Dz.U.2016 poz 1372 z poźn. zm. już takiego podziału nie ma. Które wymagania dotyczące personelu są wymagane do realizacji świadczeń w poradni medycyny paliatywnej i w hospicjum domowym ? Bo rozumiem że punktowane będą tylko te które są w Dz.U.2016 poz 1372 z poźn. zm.

Odpowiedź na pytanie nr 6

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej (Dz. U. 2013, 1347 z późn. zm.) określa warunki wymagane do realizacji poszczególnych zakresów świadczeń w tym rodzaju, czyli te, które oferent musi spełniać w momencie składania oferty oraz przez cały okres realizacji umowy. Natomiast Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.) określa warunki, które są dodatkowo oceniane. Oferent, który deklaruje spełnianie warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać w okresie związania ofertą oraz przez cały okres realizacji umowy, chyba że przepisy rozporządzenia stanowią inaczej. Oferent, który zadeklarował spełnianie określonego warunku podlegającego ocenie, jest obowiązany go spełniać dodatkowo ponad warunki realizacji świadczeń określone w rozporządzeniach wydanych na podstawie art. 31d ustawy o świadczeniach.

Pytanie nr 7

Czy w hospicjum domowym dla dorosłych w punktacji ma znaczenie ilość zatrudnianych lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej ? Przykładowo zatrudniając dwóch lekarzy w czym tylko jednego lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy hospicjum domowego dla dorosłych oferent uzyska 10 punktów, to w sytuacji gdy zatrudnionych będzie dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej - również pracujących co najmniej 50% czasu wszystkich lekarzy hospicjum domowego dla dorosłych to oferent uzyska 20 punktów? czy tylko 10?

Odpowiedź na pytanie nr 7

Załącznik nr 11 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.), wskazuje oceniane warunki m.in. dla zakresu hospicjum domowe dla dorosłych. Warunek 1.1 – lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej – co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy hospicjum domowego dla dorosłych i warunek 1.2 - lekarze specjaliści w dziedzinie medycyny paliatywnej – co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy hospicjum domowego dla dorosłych odnoszą się do czasu pracy lekarzy danej specjalizacji i oferent może wybrać jeden z nich.

Pytanie nr 8

Czy w poradni medycyny paliatywnej w punktacji ma znaczenie ilość zatrudnianych lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej ? Przykładowo zatrudniając dwóch lekarzy w czym tylko jednego lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny paliatywnej - co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy poradni medycyny paliatywnej oferent uzyska 10 punktów, to w sytuacji gdy zatrudnionych będzie dwóch lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej - również pracujących co najmniej 50% czasu wszystkich lekarzy poradni medycyny paliatywnej to oferent uzyska 20 punktów? czy tylko 10?

Odpowiedź na pytanie nr 8

Załącznik nr 11 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. 2016, 1372 z późn. zm.), wskazuje oceniane warunki m.in. dla poradni medycyny paliatywnej. Warunek 1.1 – czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej – co najmniej 50% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni i lekarzy realizujących wizyty domowe i warunek 1.2 - czas pracy lekarzy specjalistów w dziedzinie medycyny paliatywnej – co najmniej 75% czasu pracy wszystkich lekarzy w poradni i lekarzy realizujących wizyty domowe odnoszą się do czasu pracy lekarzy danej specjalizacji i oferent może wybrać jeden z nich.

Pytanie nr 9

W hospicjum domowym dostępność zaznaczamy całodobowe, a jak wykazać personel?

Odpowiedź na pytanie nr 9

Tak, dostępność w hospicjum domowym winna być całodobowa, a personel należy wykazać zgodnie z załącznikiem nr 2 cz. II Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.

Pytanie nr 10

W warunkach realizacji świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej dotyczących sprzętu medycznego i pomocniczego wymagany jest ssak elektryczny w liczbie co najmniej 1 szt. na każde rozpoczęte 5 łóżek. Czy możemy traktować jako tożsame z ssakiem elektrycznym źródło ssania (próżni) 'w ścianie' znajdujące się przy każdym łóżku chorego.

Odpowiedź na pytanie nr 10

W ww. sytuacji oferent winien wskazać w ofercie zasób dotyczący próżni.

Pytanie nr 11

Proszę o pomoc dotyczącą wpisania sprzętu do oddziału paliatywnego Mianowicie potrzebuję wpisać zintegrowany system do higieny ciała w oddziale Paliatywnym ,nie mogę odszukać takiej pozycji w słowniku proszę o pomoc .

Odpowiedź na pytanie nr 11

Słownik sprzętu przewiduje możliwość wybrania zasobu 0010200 sprzęt ułatwiający pielęgnację chorego, gdzie należy wprowadzić opis dotyczący zintegrowanego systemu do higieny ciała