Drukuj

Pytanie nr 1

Jak mają być wypełnione oświadczenia pielęgniarek, które pracują w systemie dyżurowym. W portalu podawana jest tygodniowa ilość godzin pracy każdej z pielęgniarek, bez harmonogramu. W momencie zbierania oświadczeń (luty 2017) nie jesteśmy w stanie przewidzieć, w jakich dniach w lipcu 2017 r. będzie na dyżurze każda z pielęgniarek, a formularz "wymusza" podanie godzin z rozbiciem na poszczególne dni tygodnia.

Odpowiedź na pytanie nr 1

Proszę podać średniotygodniowy wymiar zatrudnienia, który będzie obowiązywał od początku realizacji umowy. Harmonogram ten znajduje się u świadczeniodawcy. Jeśli w trakcie realizacji umowy nastąpią zmiany w rzeczonym harmonogramie, to świadczeniodawca winien je zgłosić do ŁOW NFZ, zgodnie z § 6 załącznikiem do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.

Pytanie nr 2

Proszę o informację, czy udostępnią Państwo wzór porozumienia/współpracy, pomiędzy oferentem oraz szpitalem, czy są jakieś oczekiwane przez NFZ jakieś klauzule, jak to jest np. w przypadku umów podwykonawstwa.

Odpowiedź na pytanie nr 2

ŁOW NFZ nie udostępnia wzoru porozumienia/współpracy, pomiędzy oferentem oraz szpitalem. Z przedłożonego dokumentu winno jasno wynikać, do czego strony się zobowiązują.

Pytanie nr 3

W nawiązaniu do wzoru oświadczenia pracownika o gotowości współpracy, proszę o informację, czy w przypadku zakresów świadczeń, w których podawana jest średniotygodniowa ilość godzin, jakie jest przez Państwa oczekiwane oświadczenie z harmonogramem szczegółowym, czy udostępnią Państwo oświadczenie dla średniotygodniowej gotowości, czy ewentualnie na bazie Państwa wzoru mamy przygotować swoje oświadczenie, zawierające czas średniotygodniowy a nie harmonogram szczegółowy.

Odpowiedź nr 3

Proszę o zapoznanie się z odpowiedzią na pytanie PYTANIE nr 1.

Pytanie nr 4

Mam pytanie odnośnie certyfikatu ISO....
Certyfikat mamy wystawiony na podmiot leczniczy w zakresie opieki hospicyjnej i paliatywnej... Czy to wystarczy? Czy powinna być również nazwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego?

Odpowiedź nr 4

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej §6. Kryterium posiadania certyfikatu systemu zarządzania, zwanego dalej ,, certyfikatem”, jest spełnione, jeżeli:
1. Certyfikat ma zastosowanie w przedmiocie postępowania, na który złożono ofertę;
2. Certyfikat obejmuje miejsce udzielania świadczeń wskazane w ofercie,...............”

Pytanie nr 5

Prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM)

Odpowiedź nr 5

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 sierpnia 2016 r. w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2016r. poz. 1372 ze zm.) w kwestii kryterium odnoszące się do formy prowadzonej dokumentacji medycznej:
1. prowadzenie indywidualnej dokumentacji medycznej w rozumieniu przepisów ustawy o prawach pacjenta w postaci elektronicznej, przy czym w przypadku wystawiania recept i skierowań co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku;
2. prowadzenie elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM) w rozumieniu przepisów ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy, z wyłączeniem recept i skierowań, które są wystawiane co najmniej przez nanoszenie danych za pomocą wydruku.

Dla pierwszego sposób prowadzenia dokumentacji medycznej zastosowanie znajdują przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobów jej przetwarzania (Dz. U z 2015 r. poz. 2069). Zgodnie z treścią § 80 ww. rozporządzenia dokumentacja może być prowadzona w postaci elektronicznej, pod warunkiem prowadzenia jej w systemie teleinformatycznym zapewniającym:
1. zabezpieczenie dokumentacji przed uszkodzeniem lub utratą;
2. integralność treści dokumentacji i metadanych polegającą na zabezpieczeniu przed wprowadzaniem zmian, z wyjątkiem zmian wprowadzanych w ramach ustalonych i udokumentowanych procedur;
3. stały dostęp do dokumentacji dla osób uprawnionych oraz zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych;
4. identyfikację osoby dokonującej wpisu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych i dokumentowanie dokonywanych przez te osoby zmian w dokumentacji i metadanych;
5. przyporządkowanie cech informacyjnych dla odpowiednich rodzajów dokumentacji, zgodnie z § 10 ust. 1 pkt 3;
6. udostępnienie, w tym przez eksport w postaci elektronicznej dokumentacji albo części dokumentacji będącej formą dokumentacji określonej w rozporządzeniu, w formacie, w którym jest ona przetwarzana (XML albo PDF);
7. eksport całości danych w formacie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 13 ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1535 ze zm.);
8. funkcjonalność wydruku dokumentacji.

Do drugiego sposobu prowadzenia dokumentacji medycznej zastosowanie znajdują przepisy ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz wydanego na podstawie art. 13 tej ustawy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 463).

Prowadzenie ww. dokumentacji medycznej spełnia wymogi ustawowe, natomiast zaistniałe opóźnienia we wprowadzeniu usług w Projekcie P1 blokują jedynie możliwość udostępnienia dokumentacji medycznej za pośrednictwem Systemu Informacji Medycznej. Kryteria oceny ofert w postępowaniu odnoszą się do prowadzenia dokumentacji medycznej, a nie jej udostępniania w centralnym systemie teleinformatycznym.

 

 

Pytanie nr 6

Czy można złożycz na jedną komórkę organizacyjną oferty na dwa lub więcej zakresów świadczeń? Czy nie będą miały wtedy pokrywających się harmonogramów personelu?

Odpowiedź nr 6

Nie. W Portalu Potencjału w komórce organizacyjnej ewidencjonuje się cały personel i zasoby wykorzystywane w pełnej rozpiętości pracy komórki. Po zaimportowaniu profilu potencjału zawierającego tą komórkę do aplikacji ofertowej i rozpoczęciu przygotowywania w niej oferty na zakres świadczeń należy pamiętać o ewentualnej konieczności ograniczenia z poziomu aplikacji ofertowej harmonogramów pracy personelu i harmonogramu pracy komórki organizacyjnej. Harmonogram pracy komórki powinien być dostosowany do deklarowanej pracy komórki w danym zakresie świadczeń. Aplikacja ofertowa umożliwia też całkowite usunięcie z przygotowywanej oferty zaimportowanych z profilem potencjału osób lub sprzętu. W przypadku przedstawienia do oferty (a potem przepisania do umowy) części potencjału komórki wykazywanego w Portalu Potencjału, należy pamiętać że w chwili generowania Wniosku o aneks do umowy automatyczny proces w tle przeniesie do takiego punktu umowy pełny stan potencjału komórki. Po każdym skorzystaniu z opcji automatycznej generacji wniosku trzeba wtedy każdorazowo edytować utworzony wniosek i ograniczać zawarte w nim elementy potencjału. Alternatywą dla tych operacji jest ręczne tworzenie wniosku o aneks do umowy, poprzez skorzystanie z opcji „Dodaj zgłoszenie zmian do umowy”.