Drukuj

Pytanie nr 1

Mamy do Państwa pytanie dotyczące kontraktowania świadczeń z zakresu hemodializy i dializy otrzewnowej. W obu zakresach w wykazie świadczeń gwarantowanych warunkiem wymaganym dotyczącym personelu wykazany jest (oprócz lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii) lekarz specjalista chorób wewnętrznych lub pediatrii – w przypadku leczenia dzieci. W wykazie szczegółowych kryteriów wyboru ofert rankingowani są wszyscy lekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii, w ankiecie oferty nie ma pytania dotyczącego zatrudnienia internisty czy pediatry. Jak oceniona zostanie oferta, która będzie zawierała personel – lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii oraz lekarza specjalistę chorób wewnętrznych – jako spełnienie warunków wymaganych, i  czy lekarz specjalista chorób wewnętrznych może zostać wykazany na jakąkolwiek część etatu zatrudnienia – bez wpływu na ocenę oferty – w warunkach nie jest to wyszczególnione.

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu ambulatoryjnej opieki specjalistycznej – wykaz świadczeń gwarantowanych w przypadku innych świadczeń ambulatoryjnych oraz warunki ich realizacji, w zakresie dializa otrzewnowa i hemodializa warunkiem wymaganym do spełnienia jest wykazanie lekarzy w łącznym wymiarze czasu pracy odpowiadającym czasowi pracy ośrodka, przy czym co najmniej równoważnik jednego etatu musi być realizowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie nefrologii lub w trakcie specjalizacji w dziedzinie nefrologii. Pozostały czas pracy ośrodka (ponad ww. równoważnik jednego etatu) może być realizowany przez lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych lub lekarza specjalistę w dziedzinie pediatrii (dotyczy leczenia dzieci).

Natomiast zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dn. 5 sierpnia 2016 w sprawie szczegółowych kryteriów wyboru ofert w postępowaniu w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej dodatkowo punktowane jest spełnienie warunku : wszyscy lekarze specjaliści w dziedzinie nefrologii. W tej sytuacji, dodatkowe punkty zostaną przyznane tylko oferentowi, który w ofercie wykaże, iż cały czas pracy odpowiadający czasowi pracy ośrodka będzie realizowany wyłącznie przez lekarzy specjalistów w dziedzinie nefrologii.

Pytanie nr 2

Mam pytanie dotyczące sposobu udokumentowania w ofercie podwykonawcy realizującego transport dla pacjentów dializowanych. Firma, która udzielała dotychczas ww. świadczeń wypowiedziała umowę i nasza współpraca zakończy się z dniem 30 czerwca 2017r. Jesteśmy w trakcie prowadzenia postępowania mającego na celu zawarcie nowej umowy, jednakże termin składania ofert został wyznaczony na dzień 12 maja 2017 roku. W związku z tym, że termin składania ofert na świadczenia hemodializoterapii został wyznaczony na dzień 28 kwietnia 2017 r, natomiast w ofercie wykazany musi być potencjał na dzień 1 lipca 2017 r., nie jesteśmy w stanie wskazać jednostki, która będzie realizowała dla nas transport pacjentów dializowanych po 30 czerwca 2017 r. Czy dokumenty związane z ogłoszeniem przez Szpital postępowania ofertowego na zawarcie umowy o zapewnienie transportu dla pacjentów dializowanych oraz pisemne zobowiązanie Dyrekcji o zapewnieeniu tych świadczeń od 1 lipca 2017 r. będzie uznane przez NFZ jako zapewnienie transportu dla pacjentów dializowanych?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

W opisanym przez Państwa przypadku należy w ofercie wskazać i odpowiednio udokumentować wykaz podwykonawców na dzień złożenia oferty. Ponadto, do oferty należy dołączyć oświadczenie o zapewnieniu podwykonawstwa w zakresie transportu pacjentów na cały okres obowiązywania umowy z NFZ. Proponuję także przedstawienie dokumentacji związanej z ogłoszeniem postępowania ofertowego mającego na celu wyłonienie nowego podwykonawcy.

Pytanie nr 3

W kryteriach wyboru ofert w zakresie hemodializoterapii wskazane jest posiadanie dializatorów wyłącznie jednorazowego użytku. W słowniku sprzętu występuje opcja dodania takiego sprzętu, ale konieczne jest uzupełnienie danych takich jak producent i nr seryjny, nie ma tez możliwości edycji krotności tego sprzętu. W przypadku realizacji świadczeń ilość zużytych dializatorów zmienia się w ciągu dnia wielokrotnie – jak sama nazwa wskazuje , jest to sprzęt jednorazowego użytku. W cechach sprzętu nie ma możliwości wykazania takiej cechy, jest jedynie cecha pn. „automatyczna kontrola ultrafiltracji” – tak jak w przypadku aparatu do hemodializy, które są wykazane w zasobach komórki realizującej świadczenia z zakresu hemodializoterapii – czy sprzęty te traktowane są w Państwa ocenie jako tożsame? Mamy zatem pytanie czy powinniśmy wskazać w ofercie (oprócz wykazanych aparatów do hemodializy)wszystkie posiadane dializatory, których zużycie będzie się zmieniało w ciągu dnia, co będzie jednocześnie wymagało ciągłych zgłoszeń zmian do umowy, czy istnieją inne techniczne możliwości umieszczenia tego sprzętu w portalu potencjału i zaczytania profilu do oferty? W ankiecie oferty jest zaznaczone pytanie dotyczące używania dializatorów wyłącznie jednorazowego użytku, czy więc trzeba potwierdzić odpowiedź w wykazie sprzętu w ofercie?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

W Państwa przypadku, w składanej ofercie w wykazie sprzętu należy wybrać dializator i uzupełnić ręcznie pole „opis” – dializatory jednorazowego użytku. Opis ten uwidoczni się w wersji elektronicznej oferty, dzięki czemu będzie do wglądu dla komisji oceniającej ofertę. Ponadto, w celu udokumentowania pytania ankietowego „Dializatory – wyłącznie jednorazowego użytku” oferent zobowiązany jest do przedstawienia oświadczenia, iż jest w posiadaniu ilości dializatorów jednorazowego użytku pozwalających na zabezpieczenie udzielania świadczeń dializowanych pacjentów oraz, że przez cały okres obowiązywania umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia w toku udzielania świadczeń wykorzystywane będą wyłącznie dializatory jednorazowego użytku.

Pytanie nr 4

W związku z przygotowywaniem oferty w zakresie hemodializoterapii mam pytanie dot. kryterium dodatkowo ocenianego w części II. Kompleksowość, pkt. 1. Zapewnienie badań i zabiegów, ppkt. 1.4. Zapewnienie dostępu do badań zgodności tkankowej: krew na badanie zgodności tkankowej każdego pacjenta wpisanego do Krajowego Rejestru Przeszczepień wysyłamy do Pracowni Immunologii Klinicznej, Transplantologicznej i Genetyki w Szpitalu im. Kopernika w Łodzi. Pracownia ta jest wpisana na listę jednostek, które uzyskały pozwolenie Ministra Zdrowia na działalność określoną w art. 37 ust. 1. ustawy o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów. Czy w związku z udzieleniem odpowiedzi TAK, na to pytanie, potrzebny jest jakiś dokument? Ponadto mam pytanie ad. ppkt. 1.5. Opracowane i wdrożone zasady współpracy z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie koordynacji działań (procedury) kwalifikacji świadczeniobiorców do przeszczepienia nerki - czy chodzi tu o posiadanie wewnętrznej procedury dot. współpracy?

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Spełnienie kryterium – Zapewnienie dostępu do badań zgodności tkankowej, powinno zostać udokumentowane, poprzez złożenie kopii umowy podwykonawczej albo zobowiązanie podwykonawcy do zawarcia umowy z oferentem, zawierające zastrzeżenie o prawie Funduszu do przeprowadzenia kontroli na zasadach określonych w ustawie. Ponadto podwykonawca powinien zostać wskazany również w wykazie podwykonawców w formularzu ofertowym. Spełnienie kryterium – Opracowane i wdrożone zasady współpracy z innymi podmiotami leczniczymi w zakresie koordynacji działań (procedury) kwalifikacji świadczeniobiorców do przeszczepienia nerki, powinno zostać odpowiednio udokumentowane. Do oferty należy załączyć dokument przedstawiający ww. zasady współpracy, podpisany przez reprezentantów wszystkich podmiotów leczniczych w nim wymienionych.