Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referentów na zastępstwo w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

 

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referentów na zastępstwo w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców

 

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie średnie

 Wymagania pożądane

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2015.2027.ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011.142.835.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowaniu pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.14),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2013.1565),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.,
 • umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE- WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK),
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka komunikatywność.

Główne obowiązki:

 • Udział w procesie potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe.

 • Wsparcie Działu Obsługi Świadczeniobiorców w zakresie obsługi bezpośredniej świadczeniobiorców.

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 9 lutego 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,

 z dopiskiem

"oferta pracy - Referent na zastępstwo w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców"

 Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-41-57

 Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),

 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,

 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

Kandydaci

 Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu nr 323 o naborze na wolne stanowisko pracy Referentów na zastępstwo w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców:

 • Bartczak Justyna, zam. Łódź,
 • Kaczmarek Justyna, zam. Łódź,
 • Siennicka Iwona, zam. Nowy Kawęczyn.

Wynik naboru

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w postępowaniu rekrutacyjnym na stanowisko Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców - umowa na zastępstwo - nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.

Żaden z kandydatów biorących udział w postępowaniu rekrutacyjnym nie wykazał się dostateczną wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko.