Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referent w Delegaturze ŁOW NFZ w Skierniewicach

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referent w Delegaturze ŁOW NFZ w Skierniewicach

Wymagania

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie: średnie

Wymagania pożądane:

 • umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),

 • znajomość przepisów ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z dnia 27 sierpnia 2004 r.(Dz. U. z 2015 r. poz. 581  z późn. zm.),

 • znajomość przepisów o koordynacji oraz prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej,

 • umiejętność poprawnego formułowania pism,

 • umiejętność radzenia sobie ze stresem oraz pracy pod presją czasu,

 • umiejętność organizowania pracy własnej.

Główne obowiązki:

 1. Rozpatrywanie wniosków świadczeniobiorców z terenu działania delegatury w zakresie weryfikacji statusu ubezpieczenie zdrowotnego.

 2. Weryfikacja kontrolna zrealizowanych i sprawozdanych świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju POZ w części dotyczącej położnej POZ.

 3. Obsługa kancelaryjna przesyłek.

 4. Prowadzenie ewidencji rozchodów materiałów biurowych, faktur i dokumentacji związanej z użytkowaniem obiektu Delegatury i sprzętu Udzielanie informacji dotyczących możliwości leczenia w ramach Funduszu oraz możliwości wzięcia udziału w programach profilaktycznych.

 5. Informowanie o zasadach udzielania świadczeń osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji oraz prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej.

 6. Wydawanie Europejskich kart Ubezpieczenia Zdrowotnego.

 7. Wydawanie danych dostępowych do Zintegrowanego Informatora Pacjenta (ZIP).

 8. Nadzór nad dyscypliną pracy w zakresie przekazywania dokumentacji związanej  z potwierdzaniem obecności, opuszczaniem miejsca pracy w celach służbowych i prywatnych, ewidencjonowaniem i odpracowywaniem wyjść prywatnych, usprawiedliwiania nieobecności, godzinami nadliczbowymi.

 9. Udział w postępowaniach o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych i rozstrzyganych w Delegaturze.

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,

 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),

 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 10 kwietnia 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
z dopiskiem
"oferta pracy –Referent w Delegaturze ŁOW NFZ w Skierniewicach

Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-41-39

Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),

 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,

 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

Kandydaci

Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu nr 327 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Delegaturze ŁOW NFZ w Skierniewicach:

 • Kinga Cupriak, zam. Rawa Mazowiecka

Wynik naboru

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisku Referenta w Delegaturze ŁOW NFZ w Skierniewicach została zatrudniona:

 • Kinga Cupriak, zam. Rawa Mazowiecka

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.