Drukuj

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Specjalista Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Wymagania kwalifikacyjne:

Wymagania pożądane

Główne obowiązki:

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 20 kwietnia 2017r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,

z dopiskiem "oferta pracy – Specjalista Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej"

 

Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-49-58

 

Inne informacje:


Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu nr 328 o naborze na wolne stanowisko pracy Specjalista Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej:

 1. Izabela Dzierzgwa Wiśniowa Góra
 2. Tomasz Dobrowolski Łódź
 3. Anna Libertowska Zgierz
 4. Rafał Czapski Łódź

________________________________________
Drugi etap rekrutacji: 9 maja 2017 roku o godz. 9.30 , sala konferencyjna 218, piętro II. ul. Kopcińskiego 56


Komisja ds. przeprowadzania naborów nie wyłoniła kandydata do zatrudnienia na stanowisku specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej