Drukuj


Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referenta w ŁOW NFZ Delegatura w Sieradzu

 


Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe,
Wymagania pożądane

 • Znajomość przepisów związanych z ochroną zdrowia, w szczególności Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011r. o działalności leczniczej oraz aktów wykonawczych do ww. Ustaw,
 • Bardzo dobra umiejętność obsługi komputera i składowych pakietu MS Office (MS Word, MS Excel, MS Outlook),
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka komunikatywność.
 • doświadczenie zawodowe w pracy na rzecz instytucji ubezpieczeń zdrowotnych,
Główne obowiązki:

 • wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • rejestrowanie oraz potwierdzanie zleceń na ZAO,
 • weryfikacja statusu ubezpieczenia zdrowotnego,
 • obsługa wniosków dotyczących zawarcia umów ubezpieczenia dobrowolnego,
 • przyjmowanie i weryfikowanie wniosków dotyczących zwrotu kosztów leczenia poniesionych w innym państwie członkowskim UE/EFTA oraz przekazywanie ich do właściwej komórki merytorycznej,
 • przyjmowanie i kompletowanie skierowań na leczenie uzdrowiskowe oraz przekazywanie do Działu Leczenia Uzdrowiskowego,
 • weryfikowanie poprawności wniosków oraz generowanie i udostępnianie danych dostępowych systemu ZIP
 • udzielanie informacji dotyczących możliwości leczenia w ramach Funduszu,
 • udział w przeprowadzanych postępowaniach poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 3. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 4. wykonywać działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 5 października 2017r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58, z dopiskiem


"oferta pracy - Referent w Delegaturze w Sieradzu"

Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-41-30

 Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,
 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.


Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko pracy i spełniają wymagania formalne zawarte
w Ogłoszeniu Nr 352 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w ŁOW NFZ Delegatura
w Sieradzu:

 • Julita Łuczak, zam. Sieradz,
 • Patrycja Sobczak, zam. Sieradz.

Wymienione osoby zostały zakwalifikowane do II etapu postępowania rekrutacyjnego, który odbędzie się w dniu 20 października 2017 r. o godzinie 10.00 w Delegaturze ŁOW NFZ w Sieradzu, Plac Wojewódzki 3.Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Delegaturze ŁOW NFZ w Sieradzu została zatrudniona p. Patrycja Sobczak, zam. Sieradz.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.