Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Referent
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców
 

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Referent
Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego
w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców
 

wymagania

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie średnie/wyższe

Wymagania pożądane

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2015.2027.ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011.142.835.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowaniu pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.14),
 • znajomość przepisów stawy z dnia 28 lipca 2005 roku o lecznictwie uzdrowiskowym,uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz gminach uzdrowiskowych(dz.u.2017.1056)
 • umiejętność obsługi komputera)MS OFFICE_WORD,EXCEL,POWER POINT,OUTLOOK
 • umiejętność poprawnego formułowania pism
 • umiejętność organizowania pracy własnej
 • umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu
 • wysoka komunikatywność

Główne obowiązki:

 • udział w procesiepotwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.


Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 2 listopada 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,


 
z dopiskiem


"oferta pracy nr 354 - Referent Dział Lecznictwa Uzdrowiskowego w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców"


 
Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-41-57, 275-40-80

 Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),

 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,

 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.


KandydaciKandydaci, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko pracy i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 354 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego, w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 1. Graczykowska Marta – zam. Łódź,
 2. Jędrzejczak Dominika – zam. Gałków Mały,
 3. Komor Natasza – zam. Łódź,
 4. Kosińska Magdalena – zam. Łódź,
 5. Sawińska Paulina – zam. Łódź.

Wymienione osoby zostały zakwalifikowane do II etapu postępowania rekrutacyjnego, który odbędzie się w dniu 13 listopada 2017 r. o godzinie 10.00 w Łodzi, w budynku ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 69/71, I piętro, pokój 110.

Zapraszamy!

Wyniki naboruWydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisku Referenta w Dziale Lecznictwa Uzdrowiskowego, w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców została zatrudniona p. Magdalena Kosińska, zam.Łódź.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.