Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami,
Dział Weryfikacji Recept
(umowa na czas określony w celu zastępstwa)
 

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami,
Dział Weryfikacji Recept
(umowa na czas określony w celu zastępstwa)
 

Wymagania

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie: wyższe

Wymagania pożądane:

 • umiejętność posługiwania się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnych w stopniu średnim,
 • dobra znajomość obsługi komputera i urządzeń biurowych,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • znajomość  ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych wraz
  z aktami wykonawczymi do tej ustawy (Dz.U.2016.1793 j.t. ze zm.),
 • znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wraz z aktami wykonawczymi do tej ustawy (Dz.U.2016.1536j.t. ze zm.).

Główne obowiązki:

 • przygotowywanie odpowiedzi na zapytania organów ścigania dotyczących refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego
  oraz wyrobów medycznych świadczeniobiorcom
 • przekazywanie aptekom/punktom aptecznym informacji na temat zakwestionowanych recept oraz rozpatrywanie wyjaśnień w tym zakresie
 • prowadzenie bieżącej korespondencji
 • monitorowanie wydatków z tytułu całkowitego budżetu na refundację

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 112.


 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2015 poz. 2135, z późn. zm.)".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 9 listopada 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:

Inne informacje:


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
z dopiskiem

"oferta pracy  –  Referent-umowa na zastępstwo  w Wydziale Gospodarki Lekami, Dział Weryfikacji Recept
              (umowa na czas określony w celu zastępstwa)”


Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-49-90

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,
 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego
KandydaciKandydaci, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko pracy i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 356 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami, Dział Weryfikacji Recept (umowa na czas określony w celu zastępstwa):

 1. Halina Sabina Kuras – zam. Łódź,
 2. Katarzyna Marciniak – zam. Ozorków.

Wyniki naboru


Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisko Referenta w Wydziale Gospodarki Lekami (umowa na czas określony w celu zastępstwa) Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.