Drukuj

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

Referent
w Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Gospodarczym - Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Dyrektora Oddziału
(umowa na czas określony w celu zastępstwa) 

Wymagania kwalifikacyjne:

Główne obowiązki:

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Art. 112.

 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 09 listopada 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58, z dopiskiem

"oferta pracy  –  Referent w Wydziale Prawno Organizacyjnym i Gospodarczym
Dział Obsługi Kancelaryjnej"


Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-48-02

Inne informacje:


Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko pracy i spełniają wymagania formalne zawarte
w Ogłoszeniu Nr 357 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Gospodarczym - Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Dyrektora Oddziału

 1. Mateusz Bidziński, zam. Pabianice
 2. Dominika Aleksandra Jędrzejczak, zam. Gałków Mały
 3. Paweł Makowski , zam. Będków
 4. Marta Mazur, zam. Łódź
 5. Katarzyna Ronek zam. Łódź
 6. Paulina Sawińska, zam. Łódź
 7. Monika Żbikowska, zam. Łódź

Wymienione osoby zostały zakwalifikowane do II etapu postępowania rekrutacyjnego, który odbędzie się w dniu 22 listopada 2017 r. o godzinie 10.00, w budynku ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 56, I piętro, pokój 104.


Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisku Referenta w Wydziale Prawno-Organizacyjnym i Gospodarczym - Sekcja Obsługi Kancelaryjnej i Dyrektora Oddziału - umowa w celu zastępstwa została zatrudniona p. Paulina Sawińska, zam. Łódź.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.