Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Referentów
umowa na czas określony w celu zastępstwa Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Referentów
umowa na czas określony w celu zastępstwa Wydział Spraw Świadczeniobiorców

 

WymaganiaWymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie średnie/wyższe
Wymagania pożądane
 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 ze zm.),
 • znajomość ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2017.1056 ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2015.2027.
  ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011.142.835.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowaniu pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.14),
 • umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE- WORD, EXCEL, POWER POINT, OUTLOOK),
 • umiejętność redagowania pism urzędowych,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu,
 • wysoka komunikatywność.
Główne obowiązki
 • Udział w procesie potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • Wsparcie Działu Spraw Świadczeniobiorców w zakresie realizacji zadań związanych z art. 50 ustawy o świadczeniach oraz istniejącym ryzykiem przekroczenia terminów obsługi spraw.
Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Art. 112.
 • Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  • świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  • członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  • członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  • właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  • właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  • posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  • członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 • Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 • podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 • wykonywać działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 30 listopada 2017r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58, z dopiskiem
"oferta pracy – Referent-umowa na zastępstwo Wydział Spraw ŚwiadczeniobiorcówInformacje telefoniczne pod numerem (42) 275-41-57 Inne informacje:
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,
 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

Kandydaci


Kandydaci, którzy zgłosili się i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 360 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – umowa na czas określony w celu zastępstwa:

 1. Graczykowska Marta zam. Łódź,
 2. Jędrzejczak Dominika zam. Gałków Mały,
 3. Karpińska Dorota zam. Łódź,
 4. Trzaska Paulina zam. Łódź.
Wymienione osoby zostały zakwalifikowane do II etapu postępowania rekrutacyjnego, który odbędzie się w dniu 08 grudnia 2017 r. o godzinie 10.00 w Łodzi, w budynku ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 69/71, I piętro, pokój 110.


Wyniki naboru


Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w Wydziale Spraw Świadczeniobiorcówj (umowy na czas określony w celu zastępstwa)  na stanowisku referenta zostały zatrudnione p.Graczykowska Marta zam.Łódź,Karpińska Dorota zam.Łódź

Kandydatki wykazały się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.