Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Księgowej/księgowego
 w Wydziale Księgowości


 
Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowiska pracy:

Księgowej/księgowego
 w Wydziale Księgowości


 

Wymagania

 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe/średnie preferowane ekonomiczne
 • 1 rok pracy w księgowości w przypadku wykształcenia wyższego, 2 lata pracy w księgowości w przypadku średniego wyksztalcenia

Wymagania pożądane

 • znajomość ustawy o rachunkowości
 • umiejętność obsługi komputera, w tym aplikacji Word , Excel.

Główne obowiązki: 

 • sprawdzanie dowodów księgowych pod względem formalno-rachunkowym,
 • księgowanie dowodów księgowych własnych i obcych,
 • sporządzanie poleceń księgowania,
 • sporządzanie sprawozdawczości okresowej,
 • wykonywanie innych czynności księgowych zleconych przez bezpośredniego przełożonego,

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 • Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  • świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  • członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  • członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  • właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  • właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  • posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  • członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 • Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  • podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  • wykonywać działalności gospodarczej.

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 14 grudnia 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
 
z dopiskiem

"oferta pracy – Księgowe/księgowego w Wydziale Księgowości” Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,
 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

KandydaciKandydaci, którzy zgłosili się i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 362 o naborze na wolne stanowisko pracy Księgowej/księgowego w Wydziale Księgowości Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 1. Aneta Pawłowska zam. Łódź,
 2. Agata Rosiak zam. Łódź.

Wyniki naboruWydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisko Księgowej/księgowego w Wydziale Księgowości Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia nie wyłoniono kandydata do zatrudnienia.