Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Referent

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581 z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:


Referent

Wydział Spraw Świadczeniobiorców

Wymagania


Wymagania kwalifikacyjne:

 • Wykształcenie średnie/wyższe

Wymagania pożądane

 • znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2017.1938 ze zm.),
 • znajomość przepisów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 maja 2017 r.
  w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie (Dz.U.2017.1061),
 • znajomość przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 883/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego
  i Rady (WE) 987/2009 z dnia 16 września 2009 r.,
 • Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/24/UE z dnia 9 marca 2011 r. w sprawie stosowania praw pacjentów w transgranicznej opiece zdrowotnej,
 • znajomość ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o lecznictwie uzdrowiskowym, uzdrowiskach i obszarach ochrony uzdrowiskowej oraz o gminach uzdrowiskowych (Dz.U. 2016.879 ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 lipca 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2015.2027.
  ze zm.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 lipca 2011 r. w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz.U.2011.142.835.),
 • znajomość rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowaniu pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz.U.2012.14),
 • wysoka komunikatywność,
 • umiejętność szybkiego poszukiwania informacji w Internecie,
 • umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu,
 • umiejętność organizowania pracy własnej,
 • umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE- WORD, EXCEL, OUTLOOK),
 • umiejętność poprawnego formułowania pism.
Główne obowiązki
 • obsługa bezpośrednia świadczeniobiorców,
 • wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • obsługa zleceń na Zaopatrzenie w wyroby medyczne,
 • obsługa wniosków dotyczących zawarcia umów ubezpieczenia dobrowolnego,
 • udzielanie ogólnych informacji o zasadach działania systemu opieki zdrowotnej finansowanego ze środków publicznych,
 • udzielanie informacji w zakresie potwierdzania skierowań na leczenie uzdrowiskowe,
 • udzielanie informacji nt. możliwości uzyskania zwrotu kosztów leczenia w Państwach członkowskich UE/EFTA,
Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.Art. 112.
 • Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  • świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  • członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  • członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  • właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  • właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  • posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  • członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 • Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
 • podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
 • wykonywać działalności gospodarczej.
Wymagane dokumenty:
 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 22 grudnia 2017r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
z dopiskiem
"oferta pracy – Referent - Wydział Spraw Świadczeniobiorców"

Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-41-57 

Inne informacje:
 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,
 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

Kandydaci


Kandydaci, którzy zgłosili się i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 362 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Spraw Świadczeniobiorców Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 1. Gomóluch Marta zam. Zgierz,
 2. Karlikowska Małgorzata zam. Łódź,
 3. Kozłowski Jacek zam. Łódź.
Wymienione osoby zostały zakwalifikowane do II etapu postępowania rekrutacyjnego, który odbędzie się w dniu 10 stycznia 2018 r. o godzinie 10.00 w Łodzi, w budynku ŁOW NFZ przy ul. Kopcińskiego 69/71, I piętro, pokój 110.