Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:

 Referent
w Delegaturze ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim
(umowa na czas określony w celu zastępstwa)
 

Wymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe,

Wymagania pożądane:

 • umiejętność obsługi komputera (WORD, EXCEL),
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.2015.581 ze zm.),
 • znajomość przepisów o koordynacji oraz prawach pacjenta w transgranicznej opiece zdrowotnej,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność współpracy w zespole i pod presją czasu,
 • umiejętność organizowania pracy własnej.
 • wysoka komunikatywność

Główne obowiązki:

 • wydawanie Europejskich Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego,
 • rejestrowanie oraz potwierdzanie zleceń na ZAO,
 • udzielanie informacji dotyczących możliwości leczenia w ramach Funduszu,
 • informowanie o zasadach udzielania świadczeń osobom uprawnionym na podstawie przepisów o koordynacji,
 • udział w przeprowadzanych postępowaniach poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • obsługa kancelaryjna przesyłek,
 • archiwizowanie dokumentacji prowadzonej w związku z realizacją zadań komórki organizacyjnej,
 • wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika komórki organizacyjnej

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Art. 112.
 1. Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  1. świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  2. właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  3. członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  4. członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  5. członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  6. właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  7. właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  8. posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  9. członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 2. Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  1. podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  2. wykonywać działalności gospodarczej.

Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".
Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 27 grudnia 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58, z dopiskiem "oferta pracy  –  Referent w Delegaturze ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim
- umowa na zastępstwo
"

Informacje telefoniczne pod numerem (42) 275-41-15

Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,
 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.


Kandydaci

Kandydaci, którzy zgłosili się i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 363
o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Delegaturze Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Piotrkowie Trybunalskim – umowa w celu zastępstwa:

 1. Agnieszka Białas, zam. Słostowice,
 2. Agnieszka Kwapisz, zam. Moszczenica.


Wyniki naboru

Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisku Referenta w Delegaturze Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Piotrkowie Trybunalskim - umowa na czas określony
w celu zastępstwa
została zatrudniona p. Agnieszka Białas, zam. Słostowice.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.