Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Specjalista
w
Wydziale Świadczeń Opieki ZdrowotnejNa podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Specjalista
w
Wydziale Świadczeń Opieki ZdrowotnejWymaganiaWymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe medyczne/średnie medyczne
 • staż pracy minimum 3 lata
  preferowani lekarze specjaliści, pielęgniarki lub położne
  preferowani lekarze posiadający aktualne prawo wykonywania zawodu

Wymagania pożądane

 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27.VIII.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami),
 • umiejętność obsługi komputera, w tym aplikacji internetowych, pakietu Office,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy, efektownego zarządzania czasem,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,
 • umiejętność opracowywania zestawień, raportów, prezentacji.

Główne obowiązki: 

 • opiniowanie merytoryczne wniosków z art. 19 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej,
 • przygotowywanie i przeprowadzanie postępowań poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej,
 • uczestniczenie w pracach nad tworzeniem planu zakupu świadczeń,
 • przyjmowanie wniosków w zakresie zmian zawartych umów, merytoryczna ocena tych wniosków,
 • opiniowanie wniosków dotyczących rozliczeń indywidualnych,
 • analiza i weryfikacja materiałów wykorzystywanych przez Oddział w toku postępowań sądowych,
 • opiniowanie przekazanych skarg i  wniosków,
 • opracowywanie projektów komunikatów i informacji dotyczących zasad udzielania świadczeń przeznaczonych do publikacji na stronach internetowych.

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 • Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  • świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  • członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  • członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  • właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  • właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  • posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  • członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 • Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  • podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  • wykonywać działalności gospodarczej.

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
 
z dopiskiem"oferta pracy – Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej”

Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,
 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

Kandydaci Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko pracy i spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu nr 364 o naborze na wolne stanowisko Specjalista
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

 1. Halina Komorowska – zam. Rosanów,
 2. Beata Krukowska – zam. Kutno,
 3. Piotr Michalski – zam. Błaszki.

Wyniki naboruWydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisku Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, została zatrudniona p. Halina Komorowska, zam. Rosanów.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.