Drukuj

Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Specjalista
w
Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej


Wymagania kwalifikacyjne:

Wymagania pożądane

Główne obowiązki: 

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 Wymagane dokumenty:

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 28 grudnia 2017 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
 
z dopiskiem"oferta pracy – Specjalista w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej”

Inne informacje:

 Kandydaci, którzy zgłosili się do naboru na wolne stanowisko pracy i spełniają wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu nr 364 o naborze na wolne stanowisko Specjalista
w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia:

  1. Halina Komorowska – zam. Rosanów,
  2. Beata Krukowska – zam. Kutno,
  3. Piotr Michalski – zam. Błaszki.Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisku Specjalisty w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, została zatrudniona p. Halina Komorowska, zam. Rosanów.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.