Na podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Referent


w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Portalu Potencjału ŚwiadczeniodawcówNa podstawie art. 107 ust. 5 pkt 15 i w związku z art. 107a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2015.581  z późn. zm.) Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:Referent


w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej
Dział Portalu Potencjału ŚwiadczeniodawcówWymaganiaWymagania kwalifikacyjne:

 • wykształcenie wyższe

Wymagania pożądane

 • znajomość ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych z 27.VIII.2004r. (tekst jednolity Dz. U. z 2008r. Nr 164, poz. 1027 z późniejszymi zmianami),
 • umiejętność obsługi komputera, w tym aplikacji internetowych, pakietu Office,
 • umiejętność poprawnego formułowania pism,
 • umiejętność organizacji pracy, efektownego zarządzania czasem,
 • umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu,

Główne obowiązki:

 • archiwizacja dokumentacji ofertowej przetwarzanej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej,
 • wykonywanie skanowania, anonimizacji, kopii dokumentacji konkursowej i ofert przetwarzanej w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej celem udostępnienia jej wnioskującym o dostęp do informacji publicznej na podstawie art. 135 ust. 2 pkt 2 ustawy oraz w związku z prowadzonymi postępowaniami odwoławczymi,
 • prowadzenie i aktualizacja danych dotyczących struktur podmiotów prowadzących działalność leczniczą na podstawie zgłoszonych do ŁOW NFZ zmian rejestrowych
 • przygotowywanie i zamieszczanie informacji o rozstrzygnięciach postępowań, w których wartość przedmiotu umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej przekracza 130 000 euro,
 • udział w postępowaniach poprzedzających zawieranie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej prowadzonych w trybie konkursu ofert lub rokowań,
 • uczestnictwo w procesie aneksowania umów wieloletnich.

Kandydaci z chwilą zatrudnienia powinni spełniać wymogi określone dla pracowników NFZ w art. 112 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Art. 112.

 • Pracownicy Funduszu nie mogą być jednocześnie:
  • świadczeniodawcami , którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • właścicielami, pracownikami lub osobami współpracującymi ze świadczeniodawcami, którzy zawarli umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej lub ubiegają się o zawarcie takich umów;
  • członkami organów lub pracownikami podmiotów, które utworzyły zakłady opieki zdrowotnej;
  • członkami organów lub pracownikami jednostek samorządu terytorialnego;
  • członkami organów zakładu ubezpieczeń prowadzącego działalność ubezpieczeniową na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o działalności ubezpieczeniowej;
  • właścicielami akcji lub udziałów w spółkach handlowych prowadzących podmioty o których mowa w pkt 2;
  • właścicielami w spółkach handlowych więcej niż 10% akcji lub udziałów przedstawiających więcej niż 10% kapitału zakładowego - w każdej z tych spółek, w przypadku spółek innych niż określone w pkt 6.
  • posłami, posłami do Parlamentu Europejskiego albo senatorami;
  • członkami Rady Funduszu oraz rad oddziałów wojewódzkich Funduszu.
 • Pracownicy Funduszu nie mogą bez zgody Prezesa Funduszu:
  • podejmować zatrudnienia u innego pracodawcy,
  • wykonywać działalności gospodarczej.

 Wymagane dokumenty:

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i posiadane kwalifikacje,
 • kopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (staż pracy),
 • własnoręcznie podpisany list motywacyjny i życiorys zawodowy (zawierający podstawowe dane osobowe, tj. imię i nazwisko, adres zamieszkania), w którym należy zamieścić klauzulę o następującej treści: "wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do procesu rekrutacji - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)".

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie lub dostarczenie w zaklejonej kopercie dokumentów wraz z numerem telefonu kontaktowego w terminie do dnia 15 stycznia 2018 r. (obowiązuje data dostarczenia dokumentów do Kancelarii Łódzkiego OW NFZ), na adres:Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,
90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58,
 
z dopiskiem"oferta pracy – Referent w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej-Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców”.

Inne informacje:

 • oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do ŁOW NFZ),
 • oferty osób, które nie zostały wybrane na dane stanowisko w procesie rekrutacji zostaną zniszczone,
 • kandydaci wybrani po etapie analizy dokumentów ofertowych zostaną powiadomieni o terminie spotkania kwalifikacyjnego.

KandydaciKandydaci, którzy zgłosili się i spełniają wymagania formalne zawarte w Ogłoszeniu Nr 365 o naborze na wolne stanowisko pracy Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców i Postępowań:
 1. Jolanta Gruchała, zam. Łódź,
 2. Piotr Klocek, zam. Łódź,
 3. Michał Kamil Konieczny, zam. Łódź,
 4. Martyna Kosiuk, zam. Łódź,
 5. Agnieszka Słoka – Młynarczyk, zam. Łódź.

Wyniki naboru


Wydział Kadr i Szkoleń Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że na stanowisku Referenta w Wydziale Świadczeń Opieki Zdrowotnej, Dział Portalu Potencjału Świadczeniodawców i Postępowań została zatrudniona p. Martyna Kosiuk, zam. Łódź.

Kandydatka wykazała się wiedzą niezbędną do zatrudnienia na wakujące stanowisko i spełnia wymagania zawarte w ogłoszeniu o naborze.