artykuł zaktualizowany 22.12.2021 r.

1. Zespoły transportu sanitarnego (zwane dalej dysponentami transportu COVID), wpisane do wykazu podmiotów wykonujących działalność leczniczą, które będą udzielać świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 są przeznaczone do transportu osoby, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2, która powinna być hospitalizowana w podmiocie leczniczym, na który został nałożony obowiązek realizacji świadczeń opieki zdrowotnej w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, bądź też została skierowana do izolacji domowej lub izolatorium.


2. Dysponenci transportu COVID zobowiązani są do przekazania działających całodobowo numerów telefonów do właściwego miejscowo koordynatora transportu sanitarnego COVID-19, którego stanowisko utworzone zostało przez właściwego wojewodę.


3. Uprawnionymi do zgłoszenia zapotrzebowania na transport sanitarny COVID-19 osób zakażonych wirusem SARS-CoV-2 są:

 • lekarz POZ, NiŚOZ, AOS,
 • lekarz dyżurny szpitala I poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz dyżurny szpitala II poziomu zabezpieczenia COVID-19,
 • lekarz zakładu leczniczego, w którym są udzielane stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne inne niż szpitalne,
 • właściwy miejscowo Powiatowy Inspektor Sanitarny,
 • właściwy miejscowo Wojewódzki Inspektor Sanitarny,
 • konsultanci i lekarze z Centrum Kontaktu DOM (infolinia Domowej Opieki Medycznej),

4. Osoby wymienione w pkt. 3, zgłaszają potrzebę zorganizowania transportu sanitarnego COVID-19 pod nr telefonu:


• 42 655 76 71
• 721 820 259
• 887 363 366


5. Szpital, który samodzielnie dokona rezerwacji łóżka w innym szpitalu, zgłasza zapotrzebowanie transportu sanitarnego COVID-19 osoby zakażonej wirusem SARS-CoV-2 pod nr telefonu wskazany w pkt. 4 wraz z podaniem numeru rezerwacji, który jest automatycznie generowany z chwilą złożenia rezerwacji w aplikacji uw.mz.gov.pl moduł ELC (nr rezerwacji identyfikuje: id_szpital /datę rezerwacji/ nr kolejny rezerwacji).

WAŻNE!


1. Zespoły transportu sanitarnego COVID-19 NIE MOGĄ BYĆ wykorzystywane do transportu pacjentów podejrzanych o zakażenie wirusem SARS-CoV-2.


2. W przypadku konieczności przetransportowania pacjenta podejrzanego o zakażenie wirusem SARS-CoV-2, w zależności od miejsca jego pobytu oraz celu transportu, powinien on zostać zrealizowany przy wykorzystaniu:

 • Transportu w POZ :
  miejsce pobytu/zamieszkania pacjenta → szpital
 • Transportu sanitarnego w leczeniu szpitalnym:
  szpital → miejsce zamieszkania/pobytu pacjenta,
  szpital → szpital (z wyłączeniem wskazań dla ZTM)
 • Zespołu transportu medycznego (ZTM):
  szpital → szpital.

3. W przypadku konieczności transportu pacjenta zakażonego wirusem SARS-CoV-2, spełniającego kryteria kwalifikacji do transportu realizowanego przez zespół transportu medycznego, o których mowa w załączniku nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 290, z późn. zm.), transport pomiędzy szpitalami włączonymi do systemu zabezpieczenia COVID-19 powinien być zrealizowany przez zespół

 • Źródło: Wydział Ds. Służb Mundurowych 

  %MCEPASTEBIN%