Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków
publicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 1398 ze zm.)

ŁÓDZKI ODDZIAŁ WOJEWÓDZKI
NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA
Adres: 90-032 Łódź, ul. Kopcińskiego 58

zaprasza

do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 PLUS” na
obszarze województwa łódzkiego.

 

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz
spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

 

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”, powinien być
sporządzony zgodnie z postanowieniami w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie zawarcia umów o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”. Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz.

 

Materiały dotyczące postępowania o zawarcie umowy na okres od dnia 1 lipca do dnia 31 grudnia 2021 r.
dostępne są w siedzibie Łódzkiego OW NFZ, adres:

ul. Targowa 35, 90-001 Łódź, od dnia 25 czerwca 2021 do dnia 31 grudnia 2021 r.
w godzinach 8.00-16.00
lub na stronie: https://www.nfz-lodz.pl/

 

Wnioski rozpatrywane będą według kolejności ich rejestracji, z uwzględnieniem czasu niezbędnego na analizę
i ocenę wniosku.

 

Wnioskodawca może złożyć w Łódzkim OW NFZ,

ul. Kopcińskiego 58 (Biuro podawcze)

tylko jeden wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego „Profilaktyka 40 PLUS”.

 

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej