Skip to main content

POZ: przyjmowanie wniosków o zawarcie umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

09.07.2021

Na podstawie Zarządzenia Nr 107/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 18.06.2021 r. w sprawie warunków rozliczania środków pochodzących z dotacji celowej na dofinansowanie aktywowania Internetowego Konta Pacjenta, informujemy świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej o możliwości składania do Oddziału Funduszu wniosków o zawarcie umowy, której przedmiotem będzie dofinansowanie ze środków pochodzących z dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta (IKP) przez pacjenta.

 

Wzór wniosku o zawarcie umowy o dofinansowanie ze środków dotacji celowej aktywowania Internetowego Konta Pacjenta – Wniosek do pobrania

Informujemy, że:

  • Termin złożenia wniosków upływa z dniem 31.10.2021r.
  • Wnioski o zawarcie umowy będą rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych z dotacji celowej przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.
  • Pozytywne rozpatrzenie wniosku skutkować będzie zawarciem umowy obowiązującej do dnia 31.12.2021r.

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy