Skip to main content

Ogłoszenie Dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2022 r.

24.08.2022

Dyrektor Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza podmioty wykonujące działalność leczniczą oraz apteki ogólnodostępne do udziału  w realizacji szczepień ochronnych przeciw grypie sezonowej.

Zadaniem podmiotów będzie przeprowadzenie do dnia 31 grudnia 2022 r. szczepień ochronnych przeciw grypie zgodnie z wytycznymi zawartymi w komunikacie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2022 r.

 

Kto może złożyć zgłoszenie do udziału w programie?

 

Podmioty lecznicze

Do udziału w programie może się zgłosić i zostać zakwalifikowany każdy podmiot leczniczy  w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 633), który:

 • posiada ważny wpis w Rejestrze Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą;
 • spełnia wszystkie wymagania odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz zakresu udzielanych świadczeń zdrowotnych określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą z dnia 26 marca 2019 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 402, z późn. zm.);
 • posiada lub zadeklaruje potencjał osobowy i lokalowy do utworzenia (wydzielenia) zespołów szczepiących;
 • posiada dostęp do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia;
 • prześle formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2) do niniejszego ogłoszenia.

 

Apteki ogólnodostępne

Do udziału w programie może zgłosić się i zostać zakwalifikowana apteka ogólnodostępna w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, z późn. zm.), która:

 • posiada zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej o statusie aktywna w Rejestrze Aptek;
 • posiada dostęp do Systemu P1 prowadzonego przez Centrum e-Zdrowia;
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej apteki z dnia 26 września 2002 r. (Dz. U. Nr 161, poz. 1338, z późn. zm.) – według stanu prawnego na dzień 1 września 2022 r.;
 • spełnia wszystkie wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal apteki z dnia 30 września 2002 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 1737) - według stanu prawnego na dzień 1 września 2022 r.;
 • prześle formularz zgłoszeniowy (załącznik nr 1) oraz oświadczenie (załącznik nr 2) do niniejszego ogłoszenia.

  


  

Wymagania organizacyjne  

 • szczepienia ochronne powinny być przeprowadzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz.U. z 2022 r. poz. 1657);
 • kwalifikacji do szczepienia należy dokonać wyłącznie w formie elektronicznej, tj. w e-Karcie kwalifikacji;
 • po wykonaniu szczepienia ochronnego przeciwko grypie podmiot ma obowiązek dokonać wpisu do e-Karty Szczepień oraz wybrać prawidłową formę finansowania tj. „Publiczne- szczepienie przeciwko grypie/NFZ”;
 • podmiot ma obowiązek prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa;
 • podmiot samodzielnie organizuje system zapisów pacjentów na szczepienie;
 • podmiot ma obowiązek zapewnić warunki przechowywania szczepionek zgodnie z Charakterystyką Produktu Leczniczego, w celu realizacji szczepień;
 • podmiot ma obowiązek stosowania się do wszystkich komunikatów dotyczących wykonywania szczepień przeciwko grypie wydawanych przez Ministerstwo Zdrowia, Centrum e-Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia.

  

Wymagania osobowe

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym uprawnionym do kwalifikacji osoby pełnoletniej (ukończone lat osiemnaście) do szczepienia przeciw grypie jest lekarz, felczer, lekarz dentysta, pielęgniarka, położna, ratownik medyczny, fizjoterapeuta, diagnosta laboratoryjny oraz farmaceuta.

Wykonanie u osoby pełnoletniej szczepienie przeciw grypie może przeprowadzić:

 • lekarz, pielęgniarka, położna, higienistka szkolna i ratownik medyczny, a także
 • lekarz dentysta, farmaceuta, fizjoterapeuta oraz diagnosta laboratoryjny, którzy:

  - odbyli w ramach doskonalenia zawodowego kurs lub szkolenie w zakresie szczepień ochronnych i uzyskali dokument potwierdzający ukończenie tego kursu lub szkolenia lub uzyskali specjalizację w dziedzinie, w przypadku której ramowy program kształcenia podyplomowego obejmował problematykę szczepień ochronnych na podstawie przepisów o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz przepisów o zawodach pielęgniarki i położnej, lub

  - posiadają co najmniej 6-miesięczną praktykę w zakresie przeprowadzania szczepień ochronnych.

Do dokonania kwalifikacji do szczepienia przeciw grypie w przypadku osób małoletnich (nie ukończone lat osiemnaście) uprawniony jest lekarz.

 

Procedura naboru

Podmioty, zgłaszają swoją aplikację poprzez:

 • skrzynkę ePUAP Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia składając:

  - pisemne oświadczenia jako treść pisma ogólnego do podmiotu publicznego

  - formularz zgłoszeniowy (arkusz kalkulacyjny) jako załącznik. Oświadczenie powinno być podpisane elektronicznie (podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty).

Przesłane na adres ePUAP aplikacje bez ważnego podpisu elektronicznego nie będą rozpatrywane. Arkusz kalkulacyjny należy przesłać w formie edytowalnej jako załącznik.

W przypadku braku możliwości przekazania drogą elektroniczną aplikacje można złożyć w wersji papierowej w siedzibie oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia.

 • podmioty zakwalifikowane i wpisane na wykaz (lub w zaktualizowany wykaz), prowadzony przez właściwego miejscowo dyrektora oddziału wojewódzkiego, zostaną o tym fakcie poinformowane poprzez dostępne kanały informacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • podmioty niezakwalifikowane (niewpisane na wykaz) zostaną o tym fakcie poinformowane pisemnie, przez dostępne kanały informacyjne Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • wypełnienie i przesłanie kompletnej aplikacji jest jednocześnie oświadczeniem o spełnieniu lub deklaracji spełniania warunków w wymaganym terminie i przyjęciu warunków finansowania szczepień;
 • zgłoszenia będą przyjmowane do dnia 30 września 2022 r.

  

Wynagrodzenie

Wysokość wynagrodzenia za szczepienie przeciwko grypie wynosi 21,83 zł.

Powyższa stawka obejmuje kwalifikację oraz wykonanie szczepienia.

  

Sposób rozliczenia należności za szczepienia

 • stawka, o której mowa w punkcie 4 została ujęta w zarządzeniu Nr 106/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 19 sierpnia 2022 r. zmieniającym zarządzenie Nr 217/2021/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 23 grudnia 2021 r. w sprawie zasad sprawozdawania oraz warunków rozliczania świadczeń opieki zdrowotnej związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (z późn. zm.);
 • za wykonane szczepienie przeciwko grypie uznaje się szczepienie zakończone wypełnieniem e-Karty Szczepienia;
 • dane o wykonanych szczepieniach będą przekazywane przez Centrum e-Zdrowia do Narodowego Funduszu Zdrowia;
 • oddział wojewódzki NFZ będzie dokonywał zapłaty należności na podstawie złożonych faktur, rachunków na wskazane konto bankowe podmiotu;
 • W sytuacji wystąpienia wątpliwości dotyczących prawidłowości postępowania w szczególności na skutek przetwarzania posiadanych danych lub informacji, Narodowy Fundusz Zdrowia może przeprowadzić czynności sprawdzające obejmujące wezwanie podmiotu leczniczego, apteki do udzielenia wyjaśnień lub przekazania dokumentów niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego w tym zakresie. Udzielenie wyjaśnień lub przekazanie dokumentów następuje nieodpłatnie w terminie, nie dłuższym niż 14 dni od dnia doręczenia wezwania. Wyjaśnienia są podpisywane przez osobę, która je złożyła. W sytuacji, w której stan faktyczny sprawy ustalony na podstawie złożonych wyjaśnień albo przez przyznanie okoliczności faktycznych przez podmiot leczniczy, lub aptekę nie budzi wątpliwości co do stwierdzonych nieprawidłowości Fundusz może zastosować sankcję polegające na zwrocie do Funduszu nie więcej niż 50% środków publicznych wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych.

   

Zakończenie udziału w realizacji szczepień przeciwko grypie

Podmiot leczniczy lub apteka który zrezygnuje z udziału w realizacji szczepień przeciw grypie zobowiązany jest do:

 • powiadomienia osób zarejestrowanych na szczepienie;
 • powiadomienia o tym fakcie właściwego miejscowo oddziału wojewódzkiego NFZ.

   


   

Klauzula dotycząca przetwarzania danych osobowych

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji i realizacji procesu szczepień przeciwko GRYPIE. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowa można znaleźć na stronie internetowej.

 

Kontakt: tel.:

 • 42 275 49 60,
 • 42 275 41 64,
 • 42 275 41 42

 Wersja edytowalna załączników dostępna w plikach do pobrania.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej