W przypadku nieobecności kierownika apteki/punktu aptecznego, która trwa powyżej 30 dni, apteka/punkt apteczny przedkłada w tutejszym Oddziale NFZ kopię powiadomienia złożonego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym zgodnie z § 11 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 18.10.2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2002 r. nr 187 poz. 1565) wraz z dokumentem potwierdzającym przekazanie tego powiadomienia do wiadomości WIF.


 Apteka/punkt apteczny wraz z ww. dokumentem przedkłada także:

  • kopię Prawa wykonywania zawodu osoby pełniącej obowiązki zastępcy kierownika (lub kopię dyplomu w przypadku technika farmacji),
  • oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązanie do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku (załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy – Zarządzenie nr 73/2022/DGL Prezesa NFZ z dnia 3 czerwca 2022r.),
  • wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek lub umowę na realizację recept  (załącznik nr 3 do wniosku o zawarcie umowy – Zarządzenie nr 73/2022/DGL Prezesa NFZ z dnia 3 czerwca 2022r.),
  • oświadczenie kierownika apteki/punktu aptecznego (załącznik nr 5 do wniosku o zawarcie umowy – Zarządzenie nr 73/2022/DGL Prezesa NFZ z dnia 3 czerwca 2022r.).

 W przypadku wystawienia przez Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego pisma w sprawie akceptacji osoby pełniącej obowiązki zastępcy kierownika apteki/punktu aptecznego, podmiot prowadzący przedkłada to pismo w ŁOW NFZ.


Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny zgłasza osobę pełniącą obowiązki zastępcy kierownika w ewidencji personelu apteki/punktu aptecznego (Portal NFZ).


W związku ze zgłoszeniem osoby zastępującej kierownika nie ma konieczności aneksowania umowy na realizację recept.


W razie wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93

Stan na dzień: 18 lipca 2022 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami