Skip to main content

Dla farmaceuty

Farmaceuci - wystawianie recept

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z nowelizacją ustawy Prawo Farmaceutyczne, zgodnie z którą farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę pro auctore i pro familiae, w Portalu Personelu wprowadzono funkcjonalność umożliwiającą nowej grupie osób uprawnionych t.j. farmaceutom, składanie wniosków celem uzyskania dostępu do Portalu NFZ oraz wniosków o uprawnienie do pobierania numerów recept (papierowych) nadawanych przez dyrektora Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ.

Jednocześnie wskazujemy, że recepty refundowane są wystawianie w postaci elektronicznej, a tylko w szczególnych przypadkach określonych ustawowo w postaci papierowej.

Farmaceuta, jako osoba uprawniona[1] do wystawiania wyłącznie recept na leki refundowane dla siebie, małżonka, wstępnych i zstępnych w linii prostej oraz rodzeństwa (pro auctore lub pro familiae) uzyskuje uprawnienie do pobierania numerów recept nadawanych przez dyrektora oddziału Funduszu, właściwego ze względu na adres miejsca zamieszkania.

Uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept przez osoby uprawnione, w tym m.in. przez farmaceutów odbywa zgodnie z trybem postępowania określonym w zarządzeniu Nr 80/2016/DGL Prezesa NFZ z dnia 29 lipca 2016 r w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty , zmienionym ostatnio zarządzeniem Nr 201/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2020 r.  - na zasadach opisanych poniżej.

Dokonanie potwierdzenia tożsamości i składanie wymaganych dokumentów odbywa się w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi: ul. Targowa 35, Sala Obsługi Klienta oraz w Delegaturach ŁOW NFZ:

 • Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Armii Krajowej 15,
 • Delegatura w Sieradzu, ul. Jana Pawła II 3,
 • Delegatura w Skierniewicach, ul. Jagiellońska 29.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 32, 42 275 49 92.

_____________________________________________________________

[1] osoba uprawniona w rozumieniu art. 2 pkt 14 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków - osoba posiadająca prawo wykonywania zawodu medycznego, która na podstawie przepisów dotyczących wykonywania danego zawodu medycznego, jest uprawniona do wystawiania recept zgodnie z ustawą z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków oraz ustawą z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

 

 

LOGOWANIE DO PORTALU PERSONELU

 

Zgodnie z § 5 zarządzenia nr 80/2016/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zmienionym ostatnio zarządzeniem Nr 201/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2020 r. Wnioskodawca (farmaceuta, posiadający prawo wykonywania zawodu), w celu uzyskania uprawnienia do pobierania numerów recept, nadawanych przez Dyrektora ŁOW NFZ, zobowiązany jest do:

 1. wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ, zgodnie z Regulaminem (jako cel przekazania wniosku należy wskazać opcję: „Uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania, nadawanych przez Fundusz, numerów recept”),
 2. - przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o dostęp do Portalu NFZ Wnioskodawca składa oświadczenie, że zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje i zobowiązuje się do przestrzegania jego postanowień; brak akceptacji Regulaminu uniemożliwia wypełnienie wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz  jego rejestrację w SI NFZ;

 3. wypełnienia wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 4. przekazania do Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, w formie elektronicznej, wniosku o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept;
 5. wydrukowania i podpisania wniosku o dostęp do Portalu NFZ wraz z wnioskiem o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept oraz przekazania wniosków do ŁOW NFZ w formie papierowej.

 

Uzupełnienie danych we wniosku o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinno następować poprzez wybór danych podpowiadanych przez słownik

 

Wnioskodawca składa wniosek o dostęp do Portalu NFZ i wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept osobiście, w formie papierowej, w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ wraz z kopiami dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe:

 1. kopią dokumentu potwierdzającego prawo do wykonywania zawodu;
 2. kopią dokumentów potwierdzających posiadanie w określonym zakresie specjalizacji.

W przypadku podpisania przez Wnioskodawcę wniosków z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym istnieje możliwość przekazania dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe w załącznikach do wniosków elektronicznych (skan Prawa Wykonywania zawodu, specjalizacji).

Uzyskanie dostępu do korzystania z Portalu NFZ oraz uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept wymaga potwierdzenia w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ tożsamości osoby wnioskującej.

Dokonanie potwierdzenia tożsamości nie jest wymagane w przypadku, gdy Wnioskodawca:

 1. złożył wniosek uzyskanie dostępu do Portalu NFZ i wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept za pośrednictwem platformy ePUAP po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz i wnioski te zostały poprawnie podpisane profilem zaufanym (potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym); albo
 2. podpisał poprawnie wniosek o dostęp do Portalu NFZ i wniosek o uzyskanie uprawnień do pobierania numerów recept kwalifikowanym podpisem elektronicznym po udostępnieniu takiej funkcjonalności przez Fundusz (potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony kwalifikowany podpis elektroniczny).

Złożone w Łódzkim Oddziale Wojewódzkim NFZ wnioski podlegają ocenie pod względem formalno-prawnym.

Wniosek o dostęp do Portalu NFZ oraz wniosek o uzyskanie uprawnienia do pobierania numerów recept powinny być opatrzone podpisami, zawierać wszystkie wymagane dane, zgodnie z zakresem danych określonych we wzorach wniosków oraz zawierać wszystkie wymagane załączniki.

Forma pisemna wniosku winna być zgodna z jego postacią elektroniczną. Przedstawione we wnioskach dane powinny być kompletne, poprawne i zgodne z aktualnym stanem prawnym i faktycznym.

 

Dopuszcza się uzyskanie dostępu do Portalu NFZ oraz uprawnienia do pobierania numerów recept wyłącznie na podstawie wniosków podpisanych przez Wnioskodawcę z wykorzystaniem profilu zaufanego w systemie ePUAP albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym - złożonych wraz z załącznikami w formie elektronicznej. Wówczas potwierdzenie tożsamości następuje poprzez poprawnie złożony podpis profilem zaufanym albo kwalifikowany podpis elektroniczny.

W takim przypadku Wnioskodawca jest zwolniony:

 • ze złożenia wniosku o dostęp do Portalu NFZ i wniosku o uprawnienia do pobierania numerów recept w formie papierowej oraz
 • z konieczności potwierdzania tożsamości w siedzibie Oddziału,

pod warunkiem przekazania w załącznikach do wniosków elektronicznych dokumentów potwierdzających uprawnienia zawodowe (skan Prawa Wykonywania zawodu, specjalizacji).

 

Dokumenty powiązane:

Aktualizacja danych przez osoby uprawnione.

Zgodnie z § 7 zarządzenia Nr 80/2016/DGL (odnośnik) Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 29 lipca 2016 r. w sprawie trybu i sposobu postępowania dotyczącego nadawania osobom uprawnionym unikalnych numerów identyfikujących recepty, zmienionym ostatnio zarządzeniem Nr 201/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 18 grudnia 2020 r.   (odnośnik) osoba uprawniona jest obowiązana do aktualizacji swoich danych, w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany.

Aktualizacja danych odbywa się za pośrednictwem Portalu NFZ, z wykorzystaniem wniosku o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept, składanym w postaci elektronicznej.

W załączeniu instrukcja wypełniania wniosku o aktualizację danych osób uprawnionych do wystawiania recept.

Dokumenty powiązane: