Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 29 października 2010 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz ustawy o świadczeniu pieniężnym i uprawnieniach przysługujących cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych – (Dz. U. Nr 225, poz. 1465 ) z dnia 30 listopada 2010 r. i zmianie m.in. zapisów art. 46 ust. 1 w obecnym brzmieniu:

 ust.1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, a także cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 oraz w art. 45 w ust. 1 uchyla się pkt 4

(dotyczący cywilnych niewidomych ofiar działań wojennych)

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na zmiany uprawnień do bezpłatnego zaopatrzenia w leki, które weszły w życie z dniem  1 grudnia 2010 r.