Z uwagi na nowelizację ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (ustawa z dnia 24 sierpnia 2007 r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw - Dz. U Nr 166, poz. 1172) i zmianie m.in. zapisów art. 46  w obecnym brzmieniu:

ust.1. Inwalidom wojennym oraz osobom represjonowanym, ich małżonkom pozostającym na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdowom i wdowcom po poległych żołnierzach i zmarłych inwalidach wojennych oraz osobach represjonowanych, uprawnionym do renty rodzinnej, przysługuje bezpłatne zaopatrzenie w leki oznaczone symbolami „Rp” lub „Rpz”, dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

ust.6. Osoba realizująca receptę jest obowiązana do odnotowania na rewersie recepty numeru i rodzaju dokumentu potwierdzającego uprawnienia, o których mowa w ust. 1.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia pragnie zwrócić uwagę na zmiany uprawnień
do bezpłatnego zaopatrzenia w leki wdów i wdowców po osobach represjonowanych, nowej kategorii leków Rpz (Rp zastrz.) oraz konieczności potwierdzania uprawnień przy realizacji recept przez osoby je realizujące. Przypominamy, iż ustawa weszła w życie z mocą od 29 września 2007 r.

Dokumenty potwierdzające uprawnienia (IB) inwalidów wojennych, osób represjonowanych, małżonków pozostających na ich wyłącznym utrzymaniu oraz wdów i wdowców po inwalidach wojennych i osobach represjonowanych uprawnionych do renty rodzinnej:

 • Inwalida wojenny – książka inwalidy wojennego-wojskowego wystawiona przez ZUS zielona, twarda oprawa, oznaczenie przy numerze renty WZIW
 • Osoba represjonowana - legitymacja osoby represjonowanej, wystawiona przez ZUS, brązowa, twarda oprawa, oznaczenie przy numerze renty OZIW
 • Wdowa lub wdowiec po zmarłym inwalidzie wojennym - uprawniona do renty rodzinnej legitymacja rencisty (emeryta) wystawiona przez ZUS oznaczenie przy numerze renty WZR lub zaświadczenie ZUS,
  że osoba ta jest wdową lub wdowcem po zmarłym inwalidzie wojennym, o którym mowa w art. 6-8 ustawy z dnia 29.05.1974 r. o zaopatrzeniu inwalidów wojennych i wojskowych oraz ich rodzin
 • Wdowa lub wdowiec po zmarłej osobie represjonowanej - uprawniona do renty rodzinnej legitymacja rencisty (emeryta) wystawiona przez ZUS oznaczenie przy numerze renty OZR lub zaświadczenie ZUS, że osoba ta jest wdową lub wdowcem po osobie represjonowanej, o którym mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 24.01.1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego
 • Małżonkowie pozostający na  wyłącznym utrzymaniu inwalidy wojennego lub osoby represjonowanej:
  - imienna Decyzja wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia lub
  - ksiązka inwalidy wojennego lub legitymacja osoby represjonowanej współmałżonka
  - zaświadczenie z urzędu skarbowego o nieuzyskiwaniu dochodów podlegających  opodatkowaniu
  - odpis z akt stanu cywilnego stwierdzający zawarcie małżeństwa.