Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że w dniu 18 kwietnia 2019 roku w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej ogłoszone zostało Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 kwietnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie recept (Dz.U. 2019. 718).

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436) w § 19 wyrazy „12 miesięcy” zastępuje się wyrazami „24 miesiące”.

W związku ze zmianami jakie zostały wprowadzone dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept Dz. U. poz. 745 i 1773 oraz z 2019 r. poz. 436) przez kolejne 12 miesięcy.

 Źródło: Wydział Gospodarki Lekami