Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w związku z wejściem do strefy czerwonej stanowisko dla aptek/punktów aptecznych znajdujące się na Sali Obsługi przy ul. Targowej 35 od dnia 19 października 2020 r. do odwołania będzie nieczynne.

Wszystkie wnioski, dokumenty dotyczące umów/aneksów do umów na realizację recept aptek/punktów aptecznych można dostarczyć do ŁOW NFZ:

  • osobiście lub za pośrednictwem poczty do Kancelarii ŁOW NFZ znajdującej się w Łodzi przy ul. Stefana Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź, albo
  • osobiście do skrzynki podawczej przygotowanej przed wejściem do Sali Obsługi Klienta w Łodzi - w budynku przy ul. Targowej 35 (parter budynku), albo
  • w formie załączników do wniosku podpisanego podpisem elektronicznym na adres skrytki ePUAP ŁOW NFZ: /g2s1or6i3h/SkrytkaESP, pod warunkiem przekazania oryginałów dokumentów za pośrednictwem poczty na ww. wskazany adres.

Upoważnienia/pełnomocnictwa dotyczące składania podpisów na zestawieniach zbiorczych recept, ze względu na ochronę danych osobowych, można dostarczać podpisane profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres skrytki ePUAP ŁOW NFZ: /g2s1or6i3h/SkrytkaESP

Wnioski dotyczące umów/aneksów do umów na realizację recept aptek/punktów aptecznych będą rozpatrywane wg kolejności wpływu do ŁOW NFZ. Na podstawie złożonych dokumentów Oddział Fundusz przygotuje odpowiednio umowę/aneks do umowy na realizację recept, które zostaną przekazane do apteki/punktu aptecznego za pośrednictwem Portalu Świadczeniodawcy. Podpisane egzemplarze umów/aneksów do umów na realizację recept należy niezwłocznie przekazać do ŁOW NFZ. Po przekazaniu do ŁOW NFZ podpisanych przez osoby uprawnione w imieniu podmiotu prowadzącego i kierownika trzech egzemplarzy umowy/aneksu i podpisaniu przez ŁOW NFZ możliwe będzie rozpoczęcie realizacji postanowień umowy, m.in. podpisywanie zbiorczych zestawień recept składanych do ŁOW NFZ.

W szczególnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu: 42 275 49 92, 42 275 48 04.