Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że prowadzi postępowanie w sprawie zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę1 , zwanych dalej „umowami na realizację recept”.
Szczegółowe warunki postępowania dotyczącego zawierania umów na realizację recept zostały uregulowane zarządzeniem nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę, zwanym dalej „zarządzeniem”.

 

Informacje ogólne:

1. Wniosek o zawarcie umowy na realizację recept, w formie elektronicznej i papierowej, składany jest przez wnioskującego do oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres apteki2 (wzór wniosku stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia).

2. Wnioski mogą być składane w ciągu całego roku kalendarzowego.

3. Wnioski składane są odrębnie dla każdej prowadzonej przez wnioskującego apteki.

4. Umowy na realizację recept są zawierane odrębnie dla każdej apteki.

5. Wnioskujący, czyli podmiot prowadzący aptekę ubiegający się o zawarcie umowy na realizację recept, powinien spełniać wymagania określone w ustawie o refundacji, ustawie - Prawo farmaceutyczne, ogólnych warunkach umów, niniejszym zarządzeniu oraz w przepisach odrębnych.

6. Wnioski w formie papierowej można składać osobiście w siedzibie oddziału wojewódzkiego NFZ właściwego dla adresu prowadzenia apteki2 lub wysłać pocztą.
• Nazwa oddziału wojewódzkiego NFZ: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia
• Adres siedziby oddziału: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź
• Miejsce przyjmowania wniosków:
- Kancelaria ŁOW NFZ: ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź,
- Sala Obsługi Klienta ŁOW NFZ: ul. Targowa 35, 90-043 Łódź.

7. Wnioski w formie elektronicznej przekazuje się za pośrednictwem Portalu ŁOW NFZ.

 

Sposób przygotowania wniosku

1. W celu zawarcia umowy na realizację recept wnioskujący składa wniosek spełniający warunki zawierania umów określone w zarządzeniu, w formie elektronicznej i papierowej. Wniosek sporządzany jest z wykorzystaniem Portalu NFZ.

2. W celu złożenia wniosku, wnioskujący:
a) zapoznaje się z niniejszym komunikatem, ogólnymi warunkami umów oraz zarządzeniem;
b) przekazuje formularz rejestracyjny do oddziału Funduszu w celu rejestracji apteki w Portalu NFZ;
c) rejestruje w Portalu NFZ wymagane we wniosku informacje;
d) na podstawie danych wprowadzonych do Portalu NFZ przygotowuje wniosek w formie elektronicznej i papierowej;
e) przekazuje wniosek w formie elektronicznej do oddziału Funduszu za pośrednictwem Portalu NFZ;
f) opatruje wniosek w formie papierowej podpisami i parafami osób uprawnionych do reprezentowania wnioskującego, zgodnymi z załączonym do wniosku wzorem podpisów;
g) składa wniosek wraz z załącznikami, zgodny z jego formą elektroniczną, w formie papierowej do oddziału Funduszu;
h) w przypadku wezwania przez oddział Funduszu do usunięcia braków formalnych - usuwa braki formalne wniosku.

3. Wnioskujący przekazuje do oddziału Funduszu następujące dokumenty:
1) wniosek w postaci elektronicznej, który zawiera:
a) dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę,
b) dane identyfikacyjne apteki,
c) aktualną ewidencję personelu (ewidencję osób zatrudnionych w aptece);
2) wniosek w formie papierowej, zgodny z jego formą elektroniczną;
3) załączniki do wniosku:
a) oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych przez Fundusz i zobowiązania do zapoznania z nią osób wymienionych we wniosku (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do wniosku),
b) wniosek w sprawie rachunku bankowego (wzór wniosku stanowi załącznik nr 2 do wniosku),
c) wzór podpisu i parafy osoby podpisującej wniosek lub umowę na realizację recept (wzór stanowi załącznik nr 3 do wniosku);
- w przypadku, gdy wniosek lub umowa jest podpisywany przez kilka osób, należy zamieścić we wzorze podpisy i parafy wszystkich podpisujących osób,

d) wzór podpisu i parafy osoby uprawnionej do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę w trakcie trwania umowy na realizację recept (wzór stanowi załącznik nr 4 do wniosku);
- w przypadku, gdy kilka osób jest uprawnionych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę, należy zamieścić we wzorze podpisy i parafy wszystkich uprawnionych osób,
e) oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 5 do wniosku), wraz z kopiami dokumentów uprawniających kierownika apteki do pełnienia tej funkcji, tj.:
- w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki - kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty,
- w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego - kopię dokumentu potwierdzającego posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopię dyplomu technika farmaceutycznego,
f) kopię zezwolenia na prowadzenie apteki,
g) w przypadku, gdy wnioskujący jest reprezentowany przez pełnomocnika - pełnomocnictwo upoważniające do działania w imieniu wnioskującego w zakresie obejmującym złożenie wniosku, udzielone przez wnioskującego.
Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez wnioskującego lub osobę uprawnioną do jego reprezentowania.

 

Sposób składania wniosków

Wnioski w formie papierowej można złożyć osobiście lub przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego do siedziby oddziału Funduszu właściwego ze względu na adres prowadzonej apteki.
Wnioskujący może:
- poprawić lub uzupełnić złożony przez siebie wniosek.
Poprawiony lub uzupełniony wniosek powinien zawierać oznaczenie „UZUPEŁNIENIE WNIOSKU”,
- wycofać złożony przez siebie wniosek.
Oświadczenie o wycofaniu wniosku powinno zawierać oznaczenie „OŚWIADCZENIE O WYCOFANIU WNIOSKU”.

 

Zasady przeprowadzania postępowania

1. Złożony do oddziału Funduszu wniosek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jego złożenia, jest weryfikowany pod względem poprawności i kompletności. Informacja o przystąpieniu do weryfikacji wniosku przez oddział Funduszu jest widoczna dla wnioskującego w Portalu NFZ.

2. Poprawnie sporządzony i kompletny wniosek jest podstawą podpisania umowy na realizację recept.

3. W przypadku wniosku niepoprawnie sporządzonego lub niekompletnego, oddział Funduszu wzywa pisemnie wnioskującego do korekty lub usunięcia braków formalnych wniosku, w terminie wyznaczonym przez oddział Funduszu, nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wezwania. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Prezesa Funduszu lub osoby przez niego upoważnionej termin do korekty lub usunięcia braków formalnych wniosku może zostać przedłużony, jednak nie więcej niż o 30 dni.
Dokumenty lub oświadczenia złożone w wyniku wezwania oddziału Funduszu do korekty lub usunięcia braków formalnych powinny:
- zawierać oznaczenie "KOREKTA WNIOSKU lub USUNIĘCIE BRAKÓW FORMALNYCH WNIOSKU",
- wpłynąć do oddziału Funduszu przed upływem terminu wyznaczonego przez oddział Funduszu.

4. W przypadku braku korekty lub nieusunięcia braków formalnych wniosku w wyznaczonym przez oddział Funduszu terminie, wniosek pozostawia się bez rozpatrzenia, o czym oddział Funduszu pisemnie powiadamia wnioskującego.

5. Wniosek zostaje pozytywnie rozpatrzony, jeżeli spełnia następujące warunki:
1) forma papierowa wniosku jest zgodna z formą elektroniczną;
2) jest poprawnie sporządzony, tj. zawiera wszystkie wymagane dane (tj. dane identyfikacyjne podmiotu prowadzącego aptekę, apteki, aktualną ewidencję personelu),
3) jest kompletny, tj. zawiera wszystkie wymagane, aktualne i prawidłowo uzupełnione załączniki do wniosku, o których mowa w § 9 ust. 1 pkt 3 zarządzenia;

6. Wniosek zostaje odrzucony :
- gdy nie upłynął jeden rok od pierwszego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu uniemożliwiania czynności kontrolnych lub niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych,
- gdy nie upłynęły trzy lata od drugiego rozwiązania umowy ze skutkiem natychmiastowym z powodu uniemożliwiania czynności kontrolnych lub niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.
Wnioskujący otrzymuje pisemne powiadomienie z oddziału Funduszu o odrzuceniu wniosku.

 

Podpisanie umowy


1. Oddział Funduszu przygotowuje i sporządza projekt umowy na realizację recept, zgodnie ze wzorem określonym w ogólnych warunkach umów, na podstawie złożonego wniosku oraz załączników.
2. Umowa na realizację recept podpisywana jest przez:
- podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny lub osobę upoważnioną do jego reprezentowania,
- kierownika apteki,
- Prezesa Funduszu lub osobę przez niego upoważnioną.
3. Umowę na realizację recept z podmiotem prowadzącym aptekę Fundusz zawiera niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia kompletnego wniosku.

 

Podstawy prawne:

1. Ustawa z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 463 ze zm.);
2. Ustawa dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1977 ze zm.);
3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 337);
4. Zarządzenie nr 73/2022/DGL Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 3 czerwca 2022 r. w sprawie warunków zawierania umów na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę.

 

Dokumenty powiązane:

1. Regulamin korzystania z Portalu Narodowego Funduszu Zdrowia przez apteki i punkty apteczne;
2. Wzór tablicy informacyjnej dla aptek/punktów aptecznych tablicy informacyjnej dla aptek/punktów aptecznych;
3. Zarządzenie Nr 60/2011/BK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 10 października 2011 r. w sprawie procedury ustalania oraz zmiany numeru rachunku bankowego świadczeniodawców, podmiotów prowadzących apteki lub punkty apteczne oraz pozostałych kontrahentów;
4. Komunikat z dnia 2 stycznia 2012 roku - dla aptek, które od 1 stycznia 2012 roku mają zawartą umowę z NFZ;
5. Komunikat z dnia 20 grudnia 2011 roku - rozpoczęcie postępowania o zawarcie umów z aptekami/punktami aptecznymi.

 

Poradniki i instrukcje:

1. Regulamin techniczny przygotowania wniosku,
2. Załącznik nr 1 do Regulaminu technicznego przygotowania wniosku - wykaz Oddziałów Wojewódzkich NFZ,
3. Instrukcja przygotowania wniosku o zawarcie umowy na realizację recept – plik pdf.

Przypisy

1Na podstawie art. 41 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych;

2apteka - rozumie się przez to aptekę ogólnodostępną lub punkt apteczny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne.