Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanego leku, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobu medycznego (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Wobec powyższego w celu sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny powinien:

 1. Dokonać rejestracji kierownika w ewidencji personelu apteki/ punktu aptecznego oraz wprowadzić i przekazać wniosek o zmianę kierownika do Oddziału Wojewódzkiego NFZ - na Portalu Świadczeniodawcy:
  1. Rejestracja kierownika w ewidencji personelu apteki/ punktu aptecznego w Portalu Potencjału:
   • Moja struktura organizacyjna - Moje pełne dane (Portal Potencjału) w zakładce Dodaj personel,
  2. Przeprowadzenie wniosku elektronicznego o zmianę kierownika w Portalu Potencjału – Dane Świadczeniodawcy:
   • Dane Świadczeniodawcy - Zgłoszenie zmian danych kierownika - Dodaj nowy wniosek - Dodaj kierownika (wprowadzenie daty początku objęcia stanowiska przez nowego kierownika jest możliwe po uprzednim wprowadzeniu daty zakończenia pełnienia funkcji kierownika przez osobę ustępującą ze stanowiska; data okresu zatrudnienia „Do” dla nowego kierownika powinna być oznaczona „bezterminowo”, z uwagi na fakt, iż umowa na realizację recept jest zawierana na czas nieokreślony),
  3. Przekazanie wniosku elektronicznego o zmianę kierownika do Oddziału NFZ:
   • gotowy wniosek należy zapisać i przekazać do Oddziału NFZ klawiszem Przekaż do OW NFZ.
  4. Dokonanie zmiany personelu w umowie na realizację recept na Portalu Świadczeniodawcy:
   • Aneksowanie umów - Dodaj zgłoszenie zmian do umowy.

    Przekazany w powyższy sposób wniosek zostaje oceniony przez pracownika Oddziału NFZ.

 2. Przygotować następujące dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego:
  1. wniosek w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą na stanowisku kierownika apteki/punktu aptecznego,
  2. kserokopii wniosku na zmianę kierownika apteki/punktu aptecznego złożonego w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym wraz z potwierdzeniem przyjęcia przedmiotowego pisma przez Inspektorat (zamieszczona pieczęć z datą przyjęcia pisma przez WIF lub Urzędowe Poświadczenie Przedłożenia w przypadku przekazania wniosku poprzez platformę ePUAP), lub kserokopii dokumentu z Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego potwierdzającego zmianę na stanowisku kierownika apteki - w przypadku sporządzenia przez WIF pisma w sprawie,
  3. kopie dokumentów uprawniających kierownika apteki/punktu aptecznego
   do pełnienia tej funkcji
   , tj.:
   • kopię prawa wykonywania zawodu farmaceuty – w przypadku wymagań
    do pełnienia funkcji kierownika apteki lub
   • kopię prawa wykonywania zawodu farmaceuty albo kopia dyplomu technika farmaceutycznego – w przypadku wymagań do pełnienia funkcji kierownika punktu aptecznego,
  4. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów związanych z zawarciem umowy na realizacje recept (pobierz załącznik nr 1 do wniosku o zawarcie umowy – Zarządzenie nr 182/2020/DGL Prezesa NFZ z dnia 13 listopada 2020r.),
  5. Oświadczenie o odpowiedzialności karnej za podanie nieprawdziwych informacji we wniosku (pobierz załącznik nr 2 do wniosku o zawarcie umowy – Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ),
  6. Wzór podpisu i parafy osoby/osób podpisującej/ych wniosek/umowę na realizację recept (pobierz załącznik nr 4 do wniosku o zawarcie umowy – Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ),
  7. Wzór podpisu i parafy osoby/osób uprawnionej/ych do reprezentowania podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny w trakcie trwania umowy na realizację recept (pobierz załącznik nr 5 do wniosku o zawarcie umowy – Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ).
  8. Oświadczenie o spełnieniu wymagań do pełnienia funkcji kierownika apteki/punktu aptecznego (pobierz załącznik nr 6 do wniosku o zawarcie umowy – Zarządzenie Nr 94/2011/DGL Prezesa NFZ).
  9. upoważnienie podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny do podpisywania zbiorczych zestawień recept w jego imieniu, wystawione dla kierownika apteki/punktu aptecznego – w przypadku, gdy kierownik będzie podpisywał zbiorcze zestawienia recept jednoosobowo.
  10. Oświadczenie dotychczasowego kierownika apteki o dacie rezygnacji z funkcji

 

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego apteki/punktu aptecznego.

 

Dokumenty opisane w punkcie 2, stanowiące podstawę sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy dostarczyć do siedziby ŁOW NFZ osobiście - ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź (Biuro Podawcze) lub ul. Targowa 35 - SALA OBSŁUGI KLIENTA albo za pośrednictwem poczty na adres: ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.

 

Na podstawie złożonych dokumentów Oddział Fundusz sporządza aneks do umowy na realizację recept w związku ze zmianą kierownika apteki/punktu aptecznego. Po podpisaniu aneksu kierownik może rozpocząć realizację postanowień umowy, m.in. podpisywać zbiorcze zestawienia recept składane do ŁOW NFZ.

 

Dokumenty powiązane:

 

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93

Stan na dzień: 1 września 2021 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami