Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z § 12 ust. 2 umowy na wydawanie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (zwanej dalej umową na realizację recept) zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

 

Wobec powyższego w celu sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą nazwy/adresu apteki/punktu aptecznego należy przygotować następujące dokumenty:

  1. Wniosek w sprawie podpisania aneksu do umowy na realizację recept w związku ze zmianą nazwy/adresu apteki/punktu aptecznego,
  2. Decyzja zmieniająca zezwolenie na prowadzenie apteki/punktu aptecznego,

 

Kopie dokumentów muszą być poświadczone za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione do reprezentowania podmiotu prowadzącego apteki/punktu aptecznego.

 

Opisane wyżej dokumenty, stanowiące podstawę do sporządzenia aneksu do umowy na realizację recept należy dostarczyć do siedziby ŁOW NFZ osobiście

  • ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź (Biuro Podawcze) lub
  • ul. Targowa 35 - SALA OBSŁUGI KLIENTA albo
  • za pośrednictwem poczty na adres: ŁOW NFZ w Łodzi, ul. Kopcińskiego 58, 90-032 Łódź.

 

Na podstawie wniosku i załączonych dokumentów dotyczących zmiany nazwy/adresu apteki/punktu aptecznego Fundusz dokonuje aktualizacji w systemach informatycznych ŁOW NFZ i sporządza aneks do umowy na realizację recept.

 

W załączeniu pliki do pobrania:

  

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 42 275 49 93

Stan na dzień: 1 czerwca 2020 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami