Wydział Gospodarki Lekami Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, ze zgodnie z § 10 ust. 1-3 Ogólnych Warunków Umów stanowiących załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 grudnia 2011r. w sprawie ogólnych warunków umów na realizację recept oraz ramowego wzoru umowy na realizację recept (j.t. Dz. U. 2013.364 z późn. zm.):

 1. Umowa na realizację recept wygasa z dniem ostatecznego uchylenia, stwierdzenia nieważności, stwierdzenia wygaśnięcia lub cofnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki.
 2. Podmiot prowadzący aptekę może rozwiązać umowę na realizację recept z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia dokonanego na koniec miesiąca kalendarzowego.
 3. Podmiot prowadzący aptekę, którego umowa na realizację recept wygasła lub została rozwiązana, jest obowiązany powiadomić pisemnie oddział wojewódzki Funduszu, który był stroną tej umowy, o miejscu przechowywania recept zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy, w terminie 7 dni od dnia wygaśnięcia lub rozwiązania umowy.

 

Dodatkowo od 1 czerwca 2019 r. wprowadzono obowiązek pisemnego powiadomienia oddziału wojewódzkiego NFZ o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej w przypadku rozwiązania umowy:

 • Podmiot prowadzący aptekę lub punkt apteczny, który rozwiąże umowę z oddziałem wojewódzkim Funduszu oraz zakończy prowadzenie działalności, jest obowiązany do powiadamiania tego oddziału, przez okres 5 lat od dnia zakończenia prowadzenia działalności, o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot, w celu umożliwienia Funduszowi dostępu do recept zrealizowanych przez zlikwidowaną aptekę lub punkt apteczny, w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie.
  (Art. 47a ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 784 t.j. z późn. zm.))
 • Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny, który nie powiadamia oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept, o aktualnych danych adresowych osoby reprezentującej dany podmiot lub danych osoby upoważnionej do wydania recept w razie nieobecności osoby reprezentującej ten podmiot w terminie 7 dni od dnia, w którym dane te uległy zmianie - podlega karze pieniężnej w wysokości do 2000 zł. Karę pieniężną nakłada w drodze decyzji dyrektor oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia, który zawarł z tym podmiotem umowę na realizację recept. (art. 127 da ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2019 r. poz. 499 t.j. z późn. zm.)”

 

Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny w przypadku cofnięcia, uchylenia, stwierdzenia wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia na prowadzenie apteki/punktu aptecznego przedkłada w ŁOW NFZ:

 • kopię decyzji o cofnięciu, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia, potwierdzoną za zgodność z oryginałem,
 • oświadczenie o dacie otrzymania decyzji o cofnięciu, uchyleniu, stwierdzeniu wygaśnięcia lub nieważności zezwolenia i nieskładaniu odwołania od tej decyzji lub inne oświadczenie, z którego wynika data, w której decyzja stała się ostateczna,
 • pisemną informację o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów,
 • informację o dacie zaprzestania sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę,
 • dane kontaktowe, np. telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

 

Podmiot prowadzący aptekę/punkt apteczny w przypadku wypowiedzenia umowy na realizację recept przedkłada w ŁOW NFZ:

 • wypowiedzenie umowy na realizację recept ze wskazaniem numeru umowy; wypowiedzenie powinno być podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji podmiotu prowadzącego aptekę/punkt apteczny (np. zgodnie z KRS-em, lub wspólników spółki cywilnej zgodnie z zasadami reprezentacji lub aktualnym upoważnieniem do reprezentacji),
 • pisemną informację o miejscu przechowywania recept i wydanych na ich podstawie odpisów,
 • informację o dacie zaprzestania sprzedaży leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na receptę,
 • dane kontaktowe, np. telefon kontaktowy, adres korespondencyjny.

 

Ponadto zgodnie z art. 41 ust. 6 i 7 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U.2017, poz. 1844 j.t. ze zm.):

Fundusz rozwiązuje umowę na realizację recept ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

 • uniemożliwiania czynności kontrolnych,
 • niewykonania w terminie zaleceń pokontrolnych.

Fundusz nie zawiera kolejnej umowy przez okres:

 • jednego roku w przypadku pierwszego rozwiązania umowy ze względu na uniemożliwienie czynności kontrolnych lub niewykonanie w terminie zaleceń pokontrolnych,
 • trzech lat w przypadku drugiego rozwiązania umowy ze względu na uniemożliwienie czynności kontrolnych lub niewykonanie w terminie zaleceń pokontrolnych.

Stan na dzień: 1 listopada 2019 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami