Skip to main content

Dla pacjenta

Osoby uprawnione do korzystania ze świadczeń zdrowotnych poza kolejnością

10 styczeń 2017


Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że w związku z publikacją dnia 17 listopada 2016 r. ustawy o wsparciu kobiet w  ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. 2016, poz. 1860), która zgodnie z § 18 wprowadza m. in. zmianę w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U.  2016, poz. 1793 i 1807) uprawnienia do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej poza kolejnością od 1 stycznia 2017 r. posiadają następujące osoby:

  • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi”,
  • świadczeniobiorcy posiadający tytuł „ Zasłużonego Dawcy Przeszczepu”,
  • inwalidzi wojenni i wojskowi,
  • kombatanci,
  • kobiety w ciąży,
  • świadczeniobiorcy do 18 roku życia , u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, na podstawie zaświadczenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, posiadającego specjalizację II stopnia lub tytuł specjalisty w dziedzinie: położnictwa i ginekologii, perinatologii, neonatologii lub pediatrii.


Osób tych nie wpisuje się na listę oczekujących.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej