Skip to main content

LECZENIE ONKOLOGICZNE

Szybka Terapia Onkologiczna

Szybka Terapia Onkologiczna – powstała w celu nadania szczególnych uprawnień pacjentom co do których istnieje podejrzenie wystąpienia nowotworu lub u których już zdiagnozowano nowotwór.

Lekarz wystawia kartę diagnostyki i leczenia onkologicznego (DiLO), która jest priorytetowym skierowaniem dla osoby z podejrzeniem nowotworu lub stwierdzonym nowotworem. Dzięki niej pacjent omija zwykłą kolejkę oczekujących i ma prawo do szybszej diagnostyki onkologicznej i leczenia przeciwnowotworowego.

Kto może wystawić kartę DiLO ?

  • lekarz podstawowej opieki zdrowotnej (rodzinny), który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub miejscowo złośliwego, lub stwierdził nowotwór złośliwy;
  • lekarz specjalista udzielający ambulatoryjnych świadczeń, który stwierdził podejrzenie nowotworu złośliwego lub stwierdził nowotwór złośliwy;
  • lekarza udzielającego świadczeń z zakresu programów zdrowotnych, który stwierdził nowotwór złośliwy;
  • lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych, który stwierdził nowotwór złośliwy.

Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)

Jeśli lekarz POZ, na podstawie wykonanych badań uzna, że istnieje podejrzenie choroby nowotworowej ma obowiązek skierować pacjenta na dalsze badania, które szybko potwierdzą lub wykluczą to podejrzenie. W tym celu wydaje kartę DiLO.

Karta ta należy do pacjenta i dokumentuje cały proces diagnostyki i leczenia. W przypadku podejrzenia nowotworu złośliwego, oprócz lekarza POZ, kartę DiLO może wystawić również lekarz udzielający ambulatoryjnych świadczeń specjalistycznych

Leczenie ambulatoryjne (AOS)

Lekarz specjalista podejmuje decyzję o potrzebie skierowania pacjenta na diagnostykę wstępną, celem potwierdzenia lub wykluczenia nowotworu, a jeśli to konieczne - na diagnostykę pogłębioną, aby określić typ wykrytego nowotworu i stopień jego zaawansowania.

Diagnostyka wstępna ma na celu potwierdzenie lub wykluczenie nowotworu. Czas na wykonanie wstępnej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 28 dni. Diagnostyka pogłębiona ma na celu określenie typu wykrytego nowotworu, stopnia zaawansowania, oraz liczby i miejsc ewentualnych przerzutów. Czas na wykonanie pogłębionej diagnostyki onkologicznej nie powinien przekroczyć 21 dni.

Leczenie szpitalne (HOS)

Pakiet onkologiczny wymaga, aby pacjentem chorującym na nowotwór zajął się wielodyscyplinarny zespół terapeutyczny. Zespół, w skład którego wchodzi co najmniej specjalista onkolog, specjalista radioterapii i specjalista chirurgii ogólnej lub onkologicznej, w czasie konsylium decyduje o sposobie i harmonogramie leczenia pacjenta.

W skład zespołu prowadzącego leczenie wchodzi również psycholog lub psychoonkolog, rehabilitant oraz koordynator leczenia onkologicznego. Zadaniem koordynatora jest ustalanie terminów badań i zabiegów przed i po leczeniu operacyjnym, przekazywanie wszystkich niezbędnych informacji pacjentowi, nadzór nad prawidłowością przebiegu procesu diagnostycznoterapeutycznego.

W przypadku wyrażenia przez pacjenta chęci zmiany podmiotu leczniczego, Szpital realizujący leczenie onkologiczne zamyka kartę DiLO. Kolejna karta DiLO związana z kontynuacją leczenia onkologicznego wydawana jest przez lekarza udzielającego świadczeń szpitalnych.

Po zakończeniu leczenia onkologicznego karta DiLO przesyłana jest do lekarza rodzinnego wskazanego przez pacjenta w deklaracji wyboru.

Karta diagnostyki i leczenia onkologicznego DiLO może zostać ponownie wydana pacjentowi w przypadku nawrotu choroby, po zamknięciu poprzedniej karty diagnostyki i leczenia onkologicznego przez lekarza, który stwierdził nawrót choroby.

Szybka Terapia Onkologiczna może być realizowana jedynie w tych ośrodkach, które mają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na realizację pakietu onkologicznego.

Wykaz podmiotów leczniczych: